Съдържание

Посетители

В момента има 192  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 3/2012 г.

Инвестиционно предложение „Изграждане на пешеходен достъп от туристически обекти до парк „Свети Врач“ в имот с идентификатор 65334.102.151 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)

Съгласно внесената документация с Вх. №3955/26.11.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, гореупоменатото инвестиционно предложение попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г.), наричана по нататък “Наредбата за ОС”.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на тротоар в сервитута на асфалтиран общински път за с. Лиляново, който да осигури достъп от изградените туристически обекти в местността „Чинар Куши" до парк „Свети Врач", гр. Сандански, с цел повишаване безопасността на движение. Тротоарната настилка ще бъде изградена от дясната страна на асфалтовия път в границите на имот с идентификатор 65334.102.151 – общинска собственост, включващ участъка от района на „Хидрострой" до ВЕЦ „Сандански" без да се засягат други терени. Предвиденият за изграждане тротоар ще бъде с дължина 800 м и ширина от 1,5 до 2 м. Настилката ще бъде изпълнена от шестоъгълни бетонови тротоарни плочи, ограничени от асфалтовата настилка с бордюри 50/35/18 см, а от страната на поземлените имоти - с градински бордюри 8 см. Предвижда се изграждане на джоб за паркиране с капацитет до 20 бр. автомобили.

Въз основа на гореизложеното, инвестиционното предложение за изграждане на пешеходен достъп от туристически обекти до парк „Свети Врач“ не попада в обхвата на някоя от позициите на приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително и не може да се разглежда като изменение или разширение на друг обект, който попада в обхвата на тези приложения към закона. В тази връзка инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имот с идентификатор 65334.102.151 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград, предмет на инвестиционното предложение за изграждане на пешеходен достъп от туристически обекти до парк „Свети Врач“, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Най-близо е разположена защитена зона „Среден Пирин - Алиботуш” с идентификационен код BG0001028 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 107/2007 г., изм. и доп.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му и неговата експлоатация няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близо разположената защитена зона BG0001028 „Среден Пирин – Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за инвестиционно предложение „Изграждане на пешеходен достъп от туристически обекти до парк „Свети Врач“ в имот с идентификатор 65334.102.151 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.