Съдържание

Посетители

В момента има 381  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 5/2012 г.

Инвестиционно предложение „Център за отдих и спорт на открито“, предвидено да се реализира в поземлен имот с идентификатор 65334.303.6107 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)

Съгласно внесената документация с Вх. №3957/26.11.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, гореупоменатото инвестиционно предложение попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда в поземлен имот с идентификатор 65334.303.6107 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград да се изгради център за отдих и спорт на открито. Ще се изгради нова пясъчна алея, ограничена с градински бордюри. Около нея ще бъдат разположени три зони – зона "А" – люлки за деца възрастова група 1 -12 год., зона "В" – комбинирани съоръжения за деца 1-12 год. и зона "С" за спорт за подрастващи и възрастни. В зоните ще бъдат обособени самостоятелни площадки, за оформянето на които са предвидени подпорни стени от импрегнирани подпори, жив плет и ограда от метална конструкция с дървени памели. В площадките ще бъдат монтирани спортни и детски съоръжения върху ударополагаща синтетична настилка от тартанов мулж в зелен цвят, който се полага без да е необходима предварителна подготовка на терена или изливане на бетонова подложка. Част от съоръженията са предвидени за достъп от лица с увреждания. Съоръженията трябва отговарят на специфичните и технически изисквания за безопасна експлоатация. В зависимост от предназначението на площадките ще бъдат създадени условия за следните видове игри и занимания – люлеене, пързаляне, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, експериментиране, както и съоръжения за упражнения за крака, ръце и др. Предвижда се изграждане на пясъчник като самостоятелен елемент за игра. Не се предвижда изграждане на водопровод и ел. провод. Предвидени са места за сядане – пейки с облегалки и перголи с текстилна лента от РVС мрежа с промазка, както и кошчета за отпадъци, поставяне на информационна табела, съдържаща информация за безопасна експлоатация на площадката, въведени забрани и ограничения.

Описаното по-горе инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.

Поземлен имот с идентификатор 65334.303.6107 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград, предмет на инвестиционното предложение за изграждане на център за отдих и спорт на открито, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Най-близо е разположена защитена зона „Среден Пирин - Алиботуш” с идентификационен код BG0001028 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 107/2007 г., изм. и доп.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му и неговата експлоатация няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близо разположената защитена зона BG0001028 „Среден Пирин – Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за инвестиционно предложение „Център за отдих и спорт на открито“, предвидено да се реализира в поземлен имот с идентификатор 65334.303.6107 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.


Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.