Съдържание

Посетители

В момента има 122  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 6/2012 г.

Инвестиционно предложение „Ремонт и реконструкция на детска площадка в поземлен имот с идентификатор 65334.300.3032 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)

Съгласно внесената документация с Вх. №3956/26.11.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, гореупоменатото инвестиционно предложение попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда ремонт и реконструкция на съществуваща детска площадка. Ще бъдат обособени три зони – зона "С" за възрастова група 1 - 6 години; зона "А" за възрастова група 3 -12 години; зона " В" - люлки с два къта за деца от 1 – 6 години и 3 – 12 години. На площадките ще бъдат създадени условия за следните видове игри и занимания - люлеене, пързаляне, клатушкане, пазене на равновесие катерене, експериментиране, общуване, колективни игри. Предвижда се съоръженията за игра да отговарят на специфичните технически изисквания за безопасна експлоатация. На територията на площадката са предвидени и места за сядане – пейки с облегалки и перголи с текстилна лента от РVС мрежа с промазка, както и кошчета за отпадъци. Предвижда се поставяне на информационна табела, съдържаща информация за безопасна експлоатация на площадката, въведени забрани и ограничения.

Въз основа на гореизложеното, инвестиционното предложение за ремонт и реконструкция на детска площадка не попада в обхвата на някоя от позициите на приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително и не може да се разглежда като изменение или разширение на друг обект, който попада в обхвата на тези приложения към закона. В тази връзка инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда  и екологична оценка.

Поземлен имот с идентификатор 65334.300.3032 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград, предмет на инвестиционното предложение за ремонт и реконструкция на детска площадка, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Най-близо е разположена защитена зона „Среден Пирин - Алиботуш” с идентификационен код BG0001028 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 107/2007 г., изм. и доп.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му и неговата експлоатация няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близо разположената защитена зона BG0001028 „Среден Пирин – Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за инвестиционно предложение „Ремонт и реконструкция на детска площадка в поземлен имот с идентификатор 65334.300.3032 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.