Съдържание

Посетители

В момента има 327  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 7/2012 г.

Инвестиционно предложение “Изграждане на стопанска постройка в имот № 000761 с площ 5,138 дка, местност „Валтата“, землище на с. Любовище, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)

Гореописаното инвестиционно предложение, съгласно внесеното от Вас Уведомление с вх. № 4065 от 05.12.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр.94 /2012 г.).

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на едноетажна стопанска постройка на площ до 35 м2 в земеделска земя с начин на трайно ползване: ниви-орна земя. Не се предвижда електрозахранване на постройката в имота. Захранването с вода се предвижда да се осъществи от съществуващ водопровод за с. Любовище, преминаващ по пътя в непесредствена близост до имота, чрез изграждане на водопроводно отклонение с дължина около 40 м. Отпадъчните води ще се заустват във водоплътна изгребна яма в границите на имота. Достъп до имота се осъществява по  път ІV кл. – общинска собственост (имот 0.10).

Инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

 

Инвестиционното предложение попада в границите на защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г. изм. и доп.) и BG0002072 «Мелнишки пирамиди» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 283/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.29/2010 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002072 «Мелнишки пирамиди», определен със заповедта за обявяването й.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002072 «Мелнишки пирамиди».

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на стопанска постройка в имот № 000761 с площ 5,138 дка, местност „Валтата“, землище на с. Любовище, община Сандански, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.


Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.