Съдържание

Посетители

В момента има 466  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 13/2012 г.

Инвестиционно предложение “Къща за гости в УПИ ІVб - 029004, местност „Склавски път“, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)

Гореописаното инвестиционно предложение, съгласно внесеното от Вас Уведомление с вх. № 4045 от 03.12.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г., ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.).

Съгласно представената информация УПИ ІVб – 029004 с площ 412 м2 е отреден за жилищно строителство. В него е изградена сграда с РЗП 177.91 м2 на етап - груб строеж. С намерението се предвижда довършване на сградата и оборудването й в къща за гости. Ще бъдат обособени 4 стаи за настаняване на гости със санитарни помещения, кухненски бокс с трапезария и всекидневна. Предвидени се следните довършителни строително-монтажни работи:

  • монтаж на дограма;
  • изграждане на електро и ВиК инсталации;
  • вътрешна мазилка, замаска и поставяне на теракот, шпакловане и латекс на стени и тавани;
  • външна топлоизолация, довършителни дейности по покривната конструкция и монтаж на слънчеви колектори;
  • вертикална планировка на двора.

За присъединяването на обекта към електропреносната мрежа и водопроводната мрежа има  сключени предварителни договори. В близост няма изграден канализационен колектор, поради което е предвидено изграждане на изгребна яма за заустване на отпадъчните води. Достъпът до имота се осъществява по съществуващ черен път.

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени зони от мрежата Натура 2000. Най-близо e разположена защитена зона  BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г. изм. и доп.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение “Къща за гости в УПИ ІVб - 029004, местност „Склавски път“, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.