Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 15/2012 г.

Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП ПР и ПЗ) за УПИ 300029, 300031, 300012, 300004, 300032, 30027, стопански двор, местност „Горничето“, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград за „Производствено-складови дейности, цех за новогодишна украса, битови сгради, складове, покрит паркинг и офиси

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)

Гореописаният проект за изменение, съгласно внесеното от Вас Уведомление с вх. № 4036(1) от 03.12.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г., ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г).

Съгласно представената информация с изменението на ПУП – ПР и ПЗ се предвижда от УПИ 300029, 300031, 300012, 300004, 300032, 300027 да се образува УПИ 300033 с площ 21789 м2 и отреждане за „Производствено-складови дейности, цех за новогодишна украса, битови сгради, складове, покрит паркинг и офиси“. С изменението на ПУП – ПР е предвидена и улица 474 м2.

Предвиденото с действащият ПУП-ПЗ застрояване се запазва. Предвиждат се нови сгради - в северозападната и източната част на имота, предназначени за складове. В югоизточната част на имота се предвижда ново застрояване, предназначено за битови сгради, а в югозападната част се предвижда триетажно застрояване, предназначено  за офиси. Обектът е захранен с ел. енергия от съществуващ трафопост и с вода от съществуващ водопровод. Канализацията ще се заусти в съществуващата канализация в западната част на имота.

Не са налични данни, че с изменение на ПУП – ПР и ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС.

Горецитираните имоти, предмет на ПУП – ПР и ПЗ не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. В близост e разположена защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802 от 04.12.2007 г. (обн. ДВ бр.107/2007 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидените дейности с проекта за изменение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеният “Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП ПР и ПЗ) за УПИ 300029, 300031, 300012, 300004, 300032, 30027, стопански двор, местност „Горничето“, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград за „Производствено-складови дейности, цех за новогодишна украса, битови сгради, складове, покрит паркинг и офиси“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на ПУП – ПР и ПЗ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ПУП – ПР и ПЗ или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.