Съдържание

Посетители

В момента има 237  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 19/2012 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на трафопост в поземлен имот с идентификатор 56126.45.123, местност „Неволница-лозята“ по КК на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)

Гореописаното инвестиционно предложение, съгласно внесеното от Вас Уведомление с вх. № 3987 от 28.11.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г., ДВ, бр. 3 /2011 г., ДВ, бр. 94/2012 г.).

Съгласно представената информация имот с идентификатор 56126.45.123, землище на гр. Петрич е с площ 161 м2 и начин на трайно ползване „нива“. Предвижда се промяна предназначението на имота с цел изграждане на сграда за трафопост със застроена площ ~ 30 м2. Трафопоста ще захранва предвидените за изграждане в раойна жилищни сгради. Предвижда се и озеленяване ~ 20 %. Не се предвижда водоснабдяване на бъдещия обект. Реализацията и експлоатацията на намерението не налага изграждане на нова или промяна в съществуващата пътна инфраструктура.

Така заявено инвестиционното предложение за “Изграждане на трафопост в поземлен имот с идентификатор 56126.45.123, местност „Неволница-лозята“ по КК на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.

Инвестиционното предложение няма да бъде реализирано в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. В близост e разположена защитена зона BG0000167 “Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №661 от 16.10.2007 г. (обн. ДВ бр.85/2007 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на трафопост в поземлен имот с идентификатор 56126.45.123, местност „Неволница-лозята“ по КК на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.