Съдържание

Посетители

В момента има 86  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 20/2012 г.

Инвестиционно предложение: “Реконструкция и рехабилитация на път KNL 3180 (ІІІ – 107 Рила – Рилски манастир), км 13 + 336 – Падала, община Рила, област Кюстендил“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)

Гореописаното инвестиционно предложение, съгласно внесеното от Вас Уведомление с вх. № 3932 от 22.11.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г.).

Съгласно приложената информация съществуващият път е с  габарити: участък от км 0+000.00 до км 1+800.00 – 1х5 м платно за движение и участък от км 1+800.00 до км 5+ 300.00 – 1х3.8–4 м платно за движение. Предвижда се реконструкция и рехабилитация на пътя, които включват следните строително-монтажни дейности:

  • почистване на свлечен скален материал от скатовете, изземване на хумус от банкетите и попълаване с подходящ материал;
  • направа на ригола, пренареждане на бордюри и изграждане на нови такива;
  • изграждане на укрепителни стени;
  • ремонт на съществуващите водостоци, направа на напречни отводнители, поставяне на улеи, изграждане на канавки;
  • ремонт на деформирана настилка, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон и плътен асфалтобетон;
  • монтаж на еластична ограда, направа на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

С реконструкцията се предвиждат следните габарити: участък от км 0+000.00 до км 1+800.00 – 1х4,5 м платно за движение и участък от км 1+800.00 до км 5+ 300.00 – 1х 4,5 м платно за движение. Предвижда се уширение на хоризонталните криви от към откоса от ляво или дясно в зависимост от терена на пътя, както и направа на отбивки.

Описаните по-горе дейности не попадат самостоятелно в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Горецитираното инвестиционно предложение не следва да се счита за изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като: - предвижданата реконструкция и рехабилитация на път KNL 3180 (ІІІ – 107 Рила – Рилски манастир), км 13 + 336 – Падала няма да засегне терени извън границите на имота (пътя); - ще се повиши безопасността на движениe и подобри отводняването на пътя; - не се очаква увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда. Съобразено с горното инвестиционното предложение не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.

Инвестиционното предложение няма да бъде реализирано в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположена защитена зона BG0000496 «Рилски Манастир» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 811/16.11.2010 г. на Министерски съвет.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение “Реконструкция и рехабилитация на път KNL 3180 (ІІІ – 107 Рила – Рилски манастир), км 13 + 336 – Падала, община Рила, област Кюстендил“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.