Съдържание

Посетители

В момента има 694  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 21/2012 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на дъненен праг при км 8+950 на обект „Корекция на р. Места от км 8+000 до км 11+700“, землище на община Гърмен и община Гоце Делчев, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)

Гореописаното инвестиционно предложение, съгласно внесеното от Вас Уведомление с вх. № 3733 от 02.11.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г., ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр. 94/2012 г.).

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на дънен праг при км 8+950 на обект „Корекция на р. Места от км 8+000 до км 11+700“, землище на община Гърмен, област Благоевград“. Напречният праг на реката е предвиден да се изпълни от три реда габиони. Върху габионите ще бъде положена бетонова шапка. Общата дължина на дънният праг е 48 м. При полагане на габионите е необходимо временно отбиване на водното течение с временна баластрена отбивна дига с Н-1,5 м.

Възложителят „Билдинг къмпани“ ЕООД е титуляр на Разрешително за ползване на воден обект №42150043/24.02.2012 г. с цел добив на баластра в част от горепосочения участък. Изграждане на напречни прагове на река Места и възстановяване на проектния профил в участъците, които са нарушени, съобразно проекта за „Корегирания участък“ са условия за ползване посочени в т. 1 от Приложение към цитираното разрешително.

Представеният проект за дънен праг е съгласуван от „Напоителни системи“ ЕАД-София в конструктивната си част, съгласно становище с изх. №АД-07-23-204-1/25.10.2012 г. на Изпълнителния директор на дружеството.

Заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на дънене праг при км 8+950 на обект „Корекция на р. Места от км 8+000 до км 11+700“, землище на община Гърмен и община Гоце Делчев, област Благоевград“, не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона BG0002076 «Места» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 532/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.51/2010 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 и ал. 6, във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се установи, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002076 “Места”, определен със заповедта за обявяването й, както спрямо целите и мерките заложени в ПУРБ на БДЗБР Благоевград (2010-2015 г.), съгласно становище с изх. № П-01-143/29.11.2012 г. на БДЗБР Благоевград.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 «Места».

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на дъненен праг при км 8+950 на обект „Корекция на р. Места от км 8+000 до км 11+700“, землище на община Гърмен и община Гоце Делчев, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.