Съдържание

Посетители

В момента има 71  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 22/2012 г.

Инвестиционно предложение:„Изграждане на гъбарник в поземлен имот с идентификатор 02676.181.27, местност „Бареви блата“ по кадастралната карата на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)


Гореописаното инвестиционно предложение, съгласно внесеното от Вас Уведомление с вх. № 4006 от 29.11.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр.94 /2012 г.).

Имот с идентификатор 02676.181.27 е с площ 4199 м2 и начин на трайно ползване «нива». Предвижда се в имота да бъде изграден дървена постройка със застроена площ ~ 120 м2, предназначена за гъбарник. Електрозахранването се предвижда да се осъществи от минаващата през имота въздушна линия, чрез монтиране на ел. табло на съществуващ стомано-бетонов стълб. Вода за производствени нужди се предвижда да се осигурява от резервоар с вместимост 3-5 м3. Същият периодично ще се пълни с водонска на «ВиК» ЕООД на базата на сключен договор с дружеството. За питейно-битови нужди на персонала ще се доставя бутилирана вода. За заустване на битовите отпадъчни води се предвижда изграждане на изгребна яма.

Така заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на гъбарник в поземлен имот с идентификатор 02676.181.27, местност „Бареви блата“ по кадастралната карата на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, не попада в обхвата на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. Най-близко до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони BG0000209 «Пирин» за опазване дивите птици, обявена със Заповед № РД – 572/08.09.2008 г на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 84/2008 г.) и BG0000209 «Пирин» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. списък от защитени зони (ДВ бр. 21/2007 г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на гъбарник в поземлен имот с идентификатор 02676.181.27, местност „Бареви блата“ по кадастралната карата на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.