Съдържание

Посетители

В момента има 1011  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1612/2022

Изх. №5186(1)/20.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на склад за промишлени стоки с офиси в поземлен имот с идентификатор 30702.77.2 в местността Валого - краварник по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ДЕНИ-БГ“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №5186/09.12.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на склад за промишлени стоки с офиси в поземлен имот с идентификатор 30702.77.2 в местността Валого - краварник по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената с уведомлението информация и документацията към него, както и наличната такава в РИОСВ – Благоевград поземлен имот с идентификатор 30702.77.2 в местността Валого - краварник по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград е земеделска земя с начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя“ и площ 1338 м2.
За „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 30702.77.9 в местността Валого - Краварник по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона - „Пп“ е проведена изискващата се процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка, съвместена с процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, приключила с Решение № БД-ЕО-14/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград.
С настоящото инвестиционно предложение е предвидено в горепосочения имот да бъде изградена сграда, представляваща склад с офиси. за нуждите на съществуващ в съседния поземлен имот с идентификатор 30702.77.2 дърводелски цех - собственост на възложителя.
Водоснабдяването е предвидено да се осигури от главен водопроводен клон Ет. ф100 от вътрешната водопроводна мрежа на с. Зелен дол (пресичащ път III - 106 Благоевград - Станке Лисичково - ГКПП Македония при разклона за с. Горно Българчево).
Отпадъчните води, които ще бъдат зауствани във водоплътна изгребна яма в границите на имота, която ще бъде почиствана от лицензирани за дейността дружества.
Захранването на имота с ел. енергия при инсталирана мощност до 15 kW ще се извърши от ВМрНН на ТП „Зелен дол“ в близост до имота, като при по - голяма мощност присъединяването ще се извърши на страна 20 kV, а в разработката на ПУП за имота ще бъде определено място за трансформаторен пост в рамките на имота.
Транспортният достъп до имота ще се осъществява по улица, граничеща с имота от три страни (представляваща поземлен имот с идентификатор 30702.77.33).
С Решение № 192/27.05.2022 г. на Общински съвет Благоевград е разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 30702.77.2 в местността Валого - краварник по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, за промяна предназначението от „друг вид земеделска земя“ в „за складова дейност“, при спазване на следните устройствена зона и устройствени показатели: устройствена зона „Пп“; височина на застрояване - до 10 м; максимална стойност на Кинт. - 2.5; плътност на застрояване - максимум 60 %; плътност на озеленяване - минимум 20 %.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда и екологична оценка.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на разстояние от 3770 м е разположена границата на защитена зона BG0002107 „Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитена зона) и характера (изграждане на склад за промишлени стоки с офиси) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Зелен дол в близост до границите на защитените зони, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на склад за промишлени стоки с офиси в поземлен имот с идентификатор 30702.77.2 в местността Валого - краварник по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград