Съдържание

Посетители

В момента има 74  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1608/2022

Изх. №5078(1)/20.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтиране на трафопост БКТП 20/0,4 кV, 1х160 кV в УПИ V-63, кв. 21 по плана на курорт Огняновски минерални бани, попадащ в регулационните линии на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, захранен с новопредвидена кабелна линия 20 кV от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ 20 кV „Огняново“

възложител: „ШЕРБЕТОВ – М“ ООД

Във връзка с представеното от Вас уведомление с Вх. №5078/02.12.2022 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомявам следното:
Инвестиционното предложение „Монтиране на трафопост БКТП 20/0,4 кV, 1х160 кV в УПИ V-63, кв. 21 по плана на курорт Огняновски минерални бани, попадащ в регулационните линии на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, захранен с новопредвидена кабелна линия 20 кV от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ 20 кV „Огняново“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с настоящето инвестиционно предложение е заявено предвиждане за присъединяване към електроразпределителната мрежа на хотел, изграден в УПИ V-63, кв. 21 по плана на курорт Огняновски минерални бани, попадащ в регулационните линии на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, образуван от поземлен имот с идентификатор 53326.500.63 по КККР на с. Огняново.
За инвестиционно предложение за изграждане на хотел и СПА център в имот 53326.500.63 с площ 29.008 дка, разположен в с. Огняново, п. к. 2947, ул. „Канина“, община Гърмен е издадено становище с Изх. №2411(3)/14.08.2009 г. на РИОСВ-Благоевград.
С настоящето инвестиционно предложение е предвидено на имотната граница на УПИ V-63, кв. 21 по плана на курорт Огняновски минерални бани към уличната регулация да бъде монтиран бетонен комплексен трансформаторен пост (БКТП) 20/0,4 кV, 1х160 кV . Същият представлява готова за работа монолитна бетонна комплектна разпределителна уредба, пригодена за пренасяне и монтиране върху предварително подготвена пясъчна възглавница в изкоп с размери на основата 420х350 см и дълбочина 90 см, и комплектована с необходимото електрооборудване.
БКТП е предвидено да бъде захранен с кабелна линия 20 кV от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ 20 кV „Огняново“. Кабелното трасе от БКТП до ЖР стълб е с дължина 260 м, като трасето е предвидено да премине през част от тротоарната настилка и уличното платно в обхвата на поземлен имот с идентификатор 53326.500.61 по КККР на с. Огняново (вид територия „Урбанизирана“ с НТП „За второстепенна улица“) и през УПИ V-63 и УПИ VІІ-63, кв. 21 по плана на курорт Огняновски минерални бани, община Гърмен област Благоевград, собственост на възложителя.
Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с извършване на изкопни работи за полагане на кабелната линия на дълбочина 1.00 м.
Не е заявена необходимост от изграждане на друга техническа инфраструктура.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
Инвестиционното предложение попада в границите на следните защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.) и защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 2 и ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение допустимо спрямо режима на дейностите на защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици и защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определен с гореописаните заповеди за обявяването им.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че при реализирането им: не се унищожават и/или увреждат типове природни местообитания и местообитания на видовете, включително и птици, предмет на опазване в засегнатите защитени зони; няма вероятност за намаляване площта, влошаване качествата и структурата на типовете природни местообитания и местообитанията на видовете, включително и птици, както и за унищожаване, увреждане и/или намаляване площта на естествения им район на разпространение в съответната зона, включително и на най-благоприятните местообитания за видовете; не се създава предпоставка за трайна и непреодолима преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете, включително и птици или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видове, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури; не се създава предпоставка за трансформация на местообитания на видовете, включително и птици, предмет на опазване в засегнатите защитени зони; не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, светлинно излъчване и др., което да доведе до прогонването на видовете, включително и птици, предмет на опазване в горепосочените защитени зони и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им; няма да се нарушат функционалните връзки между отделните зони в мрежата „НАТУРА 2000“ – биокоридори на видове, елементи на ландшафта, които въз основа на своята линейна и непрекъсната структура или свързваща функция са значими за миграцията, географското разпространение и генетичния обмен в растителните и животинските популации и видове; с реализацията и последващата експлоатация на обекта на инвестиционното предложение не се очаква генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до въздействие върху предмета и целите на опазване на засегнатите защитени зони; не се очаква да се предизвикат отрицателни кумулативни въздействия върху предмета и целите на опазване на засегнатите защитени зони във взаимодействие с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, вкл. и такива със сходен характер в землището на селата Огняново и Марчево в община Гърмен, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Разширение на инвестиционно предложение „Монтиране на трафопост БКТП 20/0,4 кV, 1х160 кV в УПИ V-63, кв. 21 по плана на курорт Огняновски минерални бани, попадащ в регулационните линии на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, захранен с новопредвидена кабелна линия 20 кV от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ 20 кV „Огняново“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград