Съдържание

Посетители

В момента има 163  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1606/2022

Изх. №4125(3)/20.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект река Изток с цел предоставяне на обществена услуга „доставка на вода за напояване“ на земеделски култури, чрез изградени съоръжения“

възложител:„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД

Във връзка с представеното от Вас уведомление с Вх. №4125/03.10.2022 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомявам следното:
Инвестиционното предложение „Водовземане на от повърхностен воден обект река Изток с цел предоставяне на обществена услуга „доставка на вода за напояване“ на земеделски култури, чрез изградени съоръжения“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с настоящето инвестиционно предложение се предвижда водовземане от повърхностен воден обект река Изток с цел предоставяне на обществена услуга „доставка на вода за напояване“ на земеделски култури, чрез изградени водовземено и хидромелиоративни съоръжения. Исканото водовземане е на река Изток, на място с географски координати 4151'32,88"; 2326'10,68". Необходимото водно количество: до 0.8 куб.м/сек. или до 61 000 куб. м/годишно. Водовземането се извършва чрез изградено дънно водохващане на река Изток и доставка на исканите водни маси, чрез ГНК „Изток-Баня“.
Обществената услуга ще бъде предоставена на земеделски производители за напояване на поливни култури засегти върху изградени поливни площи в землището на гр. Разлог, община Разлог, гр. Банско, община Банско и на с. Баня, община Разлог.
С настоящето инвестиционно предложение не са заявени предвиждания за изграждане, изменение и/или реконструкция на съществуващите водовземно и хидромелиоативни съоръжения.
Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с провеждане на производство по издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект река Изток, чрез изградени съоръжения по реда на Закона за водите.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000625 „Изворо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-378/15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2020 г.), на най-близко геодезично разстояние от мястото на водовземане около 13 м, разположено под защитената зона.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо с утвърдените План на управление на речните басейни на „Западнобеломорски район“ за басейново управление (ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ЗБР (2016 – 2021 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в изразено становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” (БДЗБР) с Изх. №П-01-363(1)/20.12.2022 г., постъпило в РИОСВ – Благоевград чрез системата за електронен обмен на документи и регистрирано с Вх. №4125(2)/20.12.2022 г. на РИОСВ - Благоевград, копие от което прилагаме за съобразяване.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности в неговата цялост, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се засягат пряко защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се създават предпоставки за фрагментация, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в защитените зони, включително и най-близо разположената защитена зона, не се променя структурата и видовия състав на местообитания, не се създава предпоставка за трайна и непреодолима преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видове, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури, не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии, което да доведе до прогонването на видовете, предмет на опазване в защитените зони и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им, реализацията им не е свързана с генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, при реализацията и експлоатацията на предвидените с настоящето инвестиционно предложение дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект река Изток с цел предоставяне на обществена услуга „доставка на вода за напояване“ на земеделски култури, чрез изградени съоръжения“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.
Приложение: 1. Копие на становище с Изх. №П-01-363(1)/20.12.2022 г. на БДЗБР.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград