Съдържание

Посетители

В момента има 73  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1293/2021

Изх. №4242(1)/31.12.2021 г.

Уведомление за изменение на инвестиционно предложение “Изграждане на магазин и заведение за обществено хранене в поземлен имот с идентификатор 43565.104.15 в местността „Китовица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Е. Г., К. Г., М. Г.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №4242/20.12.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение “Изграждане на магазин и заведение за обществено хранене в поземлен имот с идентификатор 43565.104.15 в местността „Китовица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционно предложение „Изграждане на магазин и заведение за обществено хранене в поземлен имот с идентификатор 43565.104.15 в местността „Китовица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“, РИОСВ – Благоевград се е произнесла на основание по реда и при условията на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС с писмо с изх. № 2041(1)/02.07.2020 г.
Съгласно представената информация и документация е предвидено изграждане на магазин за промишлени стоки и заведение за обществено хранене. Водоснабдяването ще се осъществи от водопроводната мрежа на населеното място. Електрозахранването ще се осъществи посредством подземно положено отклонение от ел. разпределителната мрежа ниско напрежение на населеното място, за целите на което ще бъде изграден и собствен трафопост. Отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма.
С настоящето изменение на инвестиционното предложение се предвижда вместо изграждане на заведение за хранене да се изгради сервиз за гуми.
Всички останали параметри на инвестиционното предложение не се променят.
Така заявеното изменение на инвестиционното предложение, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на магазин и заведение за обществено хранене в поземлен имот с идентификатор 43565.104.15 в местността „Китовица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,
ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед № 392/15.12.2021 г