Съдържание

Посетители

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1108/2020

Изх. №4016(1)/30.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 1 МW върху покриви на сгради и прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 65334.94.9 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Д. Д., К. Д.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4016/23.12.2020 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 1 МW върху покриви на сгради и прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 65334.94.9 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Имот с идентификатор 65334.94.9 е с площ 562 м2. В същият са изградени двуетажна жилищна сграда и селскостопанска постройка. Съгласно представената документация и информация с инвестиционното предложение се предвижда монтиране на фотоволтаична инсталация с обща мощност до 1 МW. Предвидено е панелите да се разположат върху покрива на съществуващите сгради, фасадните им конструкции и прилежащия терен. Присъединяването на фотоволтаичната инсталация към електропреносната мрежа, ще се извърши към КМрНН от ТП „Кладница“, съгласно становище с изх. №1203767986/11.09.2020 г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
От главния архитект на община Сандански е издадена Виза №121/25.02.2020 г. за монтаж на инсталации за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 МW върху покривите и фасадните им конструкции и прилежащия имот с идентификатор 65334.94.9 по КК и КР на гр. Сандански.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г. изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 1 МW върху покриви на сгради и прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 65334.94.9 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед №405/18.12.2020 г./