Съдържание

Посетители

В момента има 305  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1107/2020

Изх. №4013(1)/30.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Рехабилитация на общински път BLG1240 /І-1, Сандански-Кулата/ - ж. п. гара Сандански, (бул. „Европа“) в следните участъци: Участък 1: от кръстовище с главен път І-1 (Е-79) до пътен възел Сандански на АМ „Струма“, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4013/22.12.2020 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Рехабилитация на общински път BLG1240 /І-1, Сандански-Кулата/ - ж. п. гара Сандански, (бул. „Европа“) в следните участъци: Участък 1: от кръстовище с главен път І-1 (Е-79) до пътен възел Сандански на АМ „Струма“, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация пътят в Участък 1 (от кръстовище с главен път Е-79 до пътен възел Сандански на АМ „Струма“) е с габарит на платното 14.0 м, включващ четири ленти с ширина 3.50 м и дължина около 1061 м. Съществуващата асфалтова настилка е в лошо състояние, бордюрите, които отделят тротоара от пътя са с деформации, на отделни места липсват. С настоящето инвестиционно предложение се предвижда рехабилитация на пътя в обхвата на имоти 65334.202.28 и 65334.159.246 по КК и КР на гр. Сандански, включваща:
- подмяна на ВиК мрежата, ще бъдат изградени и нови отклонения;
- полагане на нова асфалтова настилка;
- изграждане на тротоари;
- направа на пътна маркировка;
- монтиране на спирки;
- демонтиране на съществуващите стълбове и осветителни тела за улично осветление и монтиране на нови стълбове с осветителни тела LED;
- обособяване на велоалея.
Предвидените с инвестиционното предложение дейности не попадат самостоятелно в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Не са налични основания да се считат за разширение или изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда (тъй като, не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда при извършване на дейностите, дейностите ще бъдат извършвани в обхвата на пътя и в резултат от реализацията на инвестиционното предложение ще се подобри отводняването на пътя и създадат условия за безопасно движение), предвид което инвестиционното предложение „Рехабилитация на общински път BLG1240/І-1 Сандански-Кулата/ ж. п. гара Сандански, (бул. „Европа“) в Участък 1 – от кръстовище с главен път Е-79 до пътен възел Сандански на АМ „Струма“, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, не подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 28/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове птици, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002098 “Рупите”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Рехабилитация на общински път BLG1240 /І-1, Сандански-Кулата/ - ж. п. гара Сандански, (бул. „Европа“) в следните участъци: Участък 1: от кръстовище с главен път І-1 (Е-79) до пътен възел Сандански на АМ „Струма“, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед №405/18.12.2020 г./