Съдържание

Посетители

В момента има 560  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1106/2020

Изх. №3996(1)/30.12.2020 г.

Уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване (ПУП – изменение ПЗ) за имот с идентификатор 04279.310.3467 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за вилно строителство“ с цел образуване два броя нови имота.

възложител: Е. М.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3996/21.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване (ПУП – изменение ПЗ) за имот с идентификатор 04279.310.3467 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за вилно строителство“ с цел образуване два броя нови имота, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Директорът на РИОСВ-Благоевград се е произнесъл на основание по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС с писмо с изх. №3544(1)/18.10.2018 г. за проекта за „Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.310.3467, местност „Кури дере“ по КК и КР на гр. Благоевград от „нива“ за „вилно строителство“. Със Заповед №28/16.01.2020 г. на зам.-кмета по строителството и сигурността на община Благоевград е одобрен ПУП с който имота се отрежда „за вилно строителство“.
Проектът за изменение на ПУП – ПЗ за имот с идентификатор 04279.310.3467 по КК и КР на гр. Благоевград е допуснат за изработване със Заповед №1507/28.10.2020 г. на зам.-кмета по строителството и сигурността на община Благоевград.
Същият се инициира с цел образуване на два нови имота – имот с идентификатор 04279.310.3467, с площ 218 м2 и предназначение „за вилно строителство“ – ново ниско застрояване и имот с идентификатор 04279.310.1000, с площ 83 м2 и предназначение „път за собствени нужди“.
С плана се предвижда изграждане на вилна сграда в имот с идентификатор 04279.310.346, при спазване на устройствените показатели за зона „Ов“: височина на застрояване – до 7.00 м; Кинт – 0.8; плътност на застрояване – до 40 %; плътност на озеленяване – минимум 50 %.
Електрозахранването е предвидено да се осъществи от електроразпределителната мрежа, от ТП 5 „Еленово 2“, гр. Благоевград, съгласно становище с изх. №1203126143/23.11.20218 г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
Водоснабдяването е предвидено да се осъществи от водопровод Ст. ф219, изграден в имот с идентификатор 27231.22.48, а отпадъчните води да се включат в канализационен клон РР DN315, преминаващ по ул. „Рила“, като се изгради отклонение през имот с идентификатор 27231.22.48, съгласно писмо с изх. № ТО-22-2/04.01.2019 г. на директора на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград.
С предвижданията на проекта за ПУП, на този етап не са налични данни, че се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС или екологична оценка (ЕО).
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности с плана, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване (ПУП – изменение ПЗ) за имот с идентификатор 04279.310.3467 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за вилно строителство“ с цел образуване два броя нови имота“, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед №405/18.12.2020 г./