Съдържание

Посетители

В момента има 565  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1105/2020

Изх. №3995(1)/30.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство, реконструкция и промяна предназначението на помещения, находящи се в сграда с идентификатор 02676.89.31.9, изградена в поземлен имот с идентификатор 02676.89.31 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3995/21.12.2020 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Преустройство, реконструкция и промяна предназначението на помещения, находящи се в сграда с идентификатор 02676.89.31.9, изградена в поземлен имот с идентификатор 02676.89.31 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената документация в имот с идентификатор 02676.89.31 е изградено ваканционно селище, състоящо се от девет броя сгради - хотел (сграда с идентификатор 02676.89.31.9 самостоятелно стояща) и осем жилищни сгради за сезонно обитаване - свързано застрояване. На територията на комплекса са изградени подземен паркинг, и обособени стопанства за климатизация, вентилация и енергоснабдяване. С Разрешение за ползване №СТ-12-89/07.02.2008 г. на ДНСК е разрешено ползването на хотела.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда реконструкция и преустройство на самостоятелни помещения в хотела, както следва:
- „Механа“- обект с идентификатор 02676.89.31.9.40 в „лодж бар, конферентна зала и детски кът“;
- „Ски гардероб и офис рецепция“ - обекти с идентификатори 02676.89.31.9.53 и 02676.89.31.9.54 във фитнес;
- „WC-мъже и склад за алкохол“ - обект с идентификатор 02676.89.31.9.48 в сауна;
- „WC-жени и бар-офис“ - обект с идентификатор 02676.31.9.48 в парна баня;
- „конферентна зала“ - обект с идентификатор 02676.89.31.9.50 в парна баня;
- „конферентна зала, топъл бюфет, фоайе конферентна зали, пиано бар, конферентен бар“, обекти с идентификатори 02676.89.31.9.49, 02676.89.31.9.51, и о2676.89.31.9.52 в релакс зона;
- реконструкция на „фитнес“ - обект с идентификатор 02676.89.31.9.55.
Предвижда се в двора на комплекса да се изгради и външен басейн с обем до 100 м3.
Така заявеното инвестиционното предложение не попада самостоятелно в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Не са налични основания да се счита за разширение или изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда (тъй като са предвидени малък обем строително-монтажни дейности и не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда, ще се ползва изградената техническа инфраструктура, не се очаква генериране на значителни количества отпадъци, както при реализацията така и при експлоатацията), предвид което инвестиционното предложение не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост са разположени границите на защитени зони BG0000209 “Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.3.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0000209 “Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД – 572/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0000209 “Пирин”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Преустройство, реконструкция и промяна предназначението на помещения, находящи се в сграда с идентификатор 02676.89.31.9, изградена в поземлен имот с идентификатор 02676.89.31 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед №405/18.12.2020 г./