Съдържание

Посетители

В момента има 437  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1104/2020

Изх. №3966(1)/30.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на комплексна автоснабдителна станция – бензиностанция и газстанция в УПИ VІІІ607, кв. 4 по плана на Коларово, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „СТАНДАРТ ОЙЛ И ГАЗ“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3966/17.12.2020 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на комплексна автоснабдителна станция – бензиностанция и газстанция в УПИ VІІІ607, кв. 4 по плана на Коларово, община Петрич, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
УПИ VІІІ607 е с площ 650 м2 и е отреден „за бензиностанция“, със Заповед №І-С-111/01.04.2005 г. на кмета на община Петрич.
С инвестиционното предложение се предвижда в имота да се изгради комплексна автоснабдителна станция включваща: обслужваща сграда, колонка за светли горива (бензин и дизел), газ-колонка. Сградата ще бъде със застроена площ около 90 м2, и в същата ще се обособят търговска зала, два склада, офис и санитарни помещения. За съхранение на горивата ще бъдат монтирани два броя подземни резервоари – с обем 30 м3, разделен на две секции за бензин и дизел и за газ пропан-бутан с обем 10 м3. Предвидено е над колонките за зареждане на горивата да бъде изграден навес и обособяване на 5 – 6 паркоместа. Имотът е достъпен от път.
Електрозахранването ще се осъществи от мрежата НН. Водоснабдяването на обект ще се осигури от водопроводната мрежа на с. Коларово, а отпадъчните води ще се включат в селищната канализационна мрежа. Производствените отпадъчни води е предвидено да преминават през каломаслоуловител преди заустването им в канализацията.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост е разположена границата на защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.)
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на комплексна автоснабдителна станция – бензиностанция и газстанция в УПИ VІІІ607, кв. 4 по плана на Коларово, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
С уважение,
ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед №405/18.12.2020 г./