Съдържание

Посетители

В момента има 183  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1103/2020

Изх. №3855(3)/30.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски обект в поземлен имот с идентификатор 05606.35.88 в местността Ръждавица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: К. Р.

Във връзка с подаденото от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №3810/03.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение и съобразено с писмо с Вх. №3855(2)/18.12.2020 г. на кмета на Община Гоце Делчев, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на търговски обект в поземлен имот с идентификатор 05606.35.88 в местността Ръждавица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на търговски обект, предвиден да съставлява сграда със застроена площ около 450 кв. м и височина до 10 м, в която ще се предлаган авточасти – нови и втора употреба.
Инвестиционното предложение е предвидено да се изгради в обхвата на поземлен имот с идентификатор 05606.35.88 в местността Ръждавица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Борово) с площ 786 кв. м, трайно предназначение на територията „Земеделска“ с начин на трайно ползване „ливада“.
Захранването на имота с електроенергия е предвидено да се осъществи от електроразпределителната мрежа на населеното място, от минаващ кабел НН в банкета на асфалтов път (имот с идентификатор 05606.37.1 по КККР на с. Борово), като се положи кабел с дължина около 50 м с трасе, предвидено да преминава през имот с идентификатор 05606.35.82 по КККР на с. Борово (нива, общинска собственост).
Водоснабдяването на бъдещия търговски обект е предвидено да се осъществи от водопровод преминаващ през имот с идентификатор 05606.34.27 по КККР на с. Борово (пасище, общинска собственост), като се изгради отклонение с дължина около 100 м през имот с идентификатор 05606.35.89 по КККР на с. Борово (пасище, общинска собственост). Формираните битови отпадъчните води е предвидено да се заустват в предвидена за изграждане изгребна яма в имота.
Достъпът до имота е предвидено да се осъществява от асфалтов път и преминаване през имот с идентификатор 05606.27.72 по КККР на с. Борово (пасище, общинска собственост), за което се предвижда да бъде учредено право на преминаване.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на търговски обект в поземлен имот с идентификатор 05606.35.88 в местността Ръждавица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед №405/18.12.2020 г./