Съдържание

Посетители

В момента има 90  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1102/2020

Изх. №3809(3)/30.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на сепарираща инсталация на площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог, находящо се в поземлен имот с идентификатор 61813.242.188 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3809/03.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация към него с Вх. №3809(2)/18.12.2020 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на сепарираща инсталация на площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог, находящо се в поземлен имот с идентификатор 61813.242.188 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционно предложение „Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъците на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда в землището на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ е проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), чрез която е извършена и процедурата по оценка за съвместимостта (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Постановено е Решение № БД-03/2009 г. по ОВОС на директора на РИОСВ-Благоевград, с което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.
С горепосоченото инвестиционно предложение е одобрено и предвиждане за изграждане на инсталация за сепариране с капацитет 4 т/час или 32 т/ден за 8-часов работен ден.
За експлоатацията на „Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог“ е издадено Комплексно разрешително (КР) № 519-Н0/2015 г., в обхвата на което попада и инсталация за сепариране с капацитет 10 000 т/год. или 32 т/24 часа.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда:
- изграждане на сепарираща инсталация в приемната зона на клетка № 1. За целта се предвижда да бъдат изградени следните сгради и съоръжения: технологична сграда с размери 34,10/19,95 м, в която ще бъдат обособени приемно отделение, зала бали/материали и една контролна кабина; складово хале, което ще представлява две различни по размери и едно до друго халета съответно размери 10/24 м и 12/54 м; битова сграда с размери 11,19/8,29 м;
- промяна на първоначално заложения капацитет на сепариращата инсталация, в т. ч. и съобразения такъв в издаденото комплексно разрешително, а именно: предвижда се капацитета на инсталацията да бъде 25000 т/год. или 85т/ден за 8-часов работен ден;
- промяна на количеството на отпадъците, образувани от инсталацията за сепариране (Условие 11.3.5 и Условие 11.5.9 от КР);
- въвеждане на нови кодове отпадъци в списъка на образуваните от инсталацията за сепариране, които подлежат на предварително съхранение до предаване за оползотворяване и/или обезвреждане.
С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова или изменение на изградената техническа инфраструктура на площадката.
Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира изцяло в обхвата на поземлен имот с идентификатор 61813.242.188 в местността Кривосер по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с площ 288837 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „Депо за битови отпадъци (сметище)“.
Във връзка с горното, така заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на сепарираща инсталация на площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог, находящо се в поземлен имот с идентификатор 61813.242.188 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ не следва да се счита за изменение и разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което може да доведе до значително въздействие върху околната среда спрямо въздействието, което е оценено и разгледано в проведената процедура по оценка на въздействие върху околната среда и не подлежи та задължителна оценка въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.) и защитена зона BG0000636 „Ниска Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №177/03.04.2019 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 29/2019 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на сепарираща инсталация на площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог, находящо се в поземлен имот с идентификатор 61813.242.188 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен незабавно да уведоми компетентния орган за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед №405/18.12.2020 г./