Съдържание

Посетители

В момента има 103  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1080/2020

Изх. №3890(1)/14.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на нов уличен водопровод по улица с О.Т.95а – О.Т. 95д, с. Краище, община Белица, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЕЛИЦА

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3890/09.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на нов уличен водопровод по улица с О.Т.95а – О.Т. 95д, с. Краище, община Белица, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно съдържащата се в уведомлението информация и документация, предмет на инвестиционното предложение е предвиждане за изграждане на нов уличен водопровод с дължина 216.00 м, положен в изкоп на 1.60 м. дълбочина. Същият е предвидено да бъде изграден в обхвата на улица с О.Т.95а – О.Т. 95д, с. Краище, община Белица, област Благоевград, съставляваща поземлен имот с идентификатор 39270.1.1529, ул. „Дванадесета“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград. Предвидено е и изграждане на всички сградни водопроводни отклонения (СВО) с тръби РЕ DN32 PN10, в обхвата на трасето на новопроектирания водопровод, до границите на имотите с уличната регулационна линия. Общата дължина на тръбите за СВО е 98 м (14 бр. СВО).
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на нов уличен водопровод по улица с О.Т.95а – О.Т. 95д, с. Краище, община Белица, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен незабавно да уведоми компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград