Съдържание

Посетители

В момента има 61  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1048/2020

Изх. №3751(1)/04.12.2020 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ПР) за поземлени имоти с идентификатори 04279.55.41, 04279.55.42 и 04279.55.43 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград и образуване на нов имот с идентификатор 04279.55.40.

възложител: „МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ“ ООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3751/25.11.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ПР) за поземлени имоти с идентификатори 04279.55.41, 04279.55.42 и 04279.55.43 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград и образуване на нов имот с идентификатор 04279.55.40, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлени имоти с идентификатори 04279.55.41, 04279.55.42 и 04279.55.43 са с начин на трайно ползване „незастроен имот за жилищни нужди“ и обща площ 900 м2. Същите са образувани чрез делба на по-голям имот, за който е извършена процедура за промяна предназначението му и всички новообразувани имоти са с предназначение за „жилищно строителство“.
Основната цел на изменението на плана за застрояване е обединяване на поземлени имоти с идентификатори 04279.55.41, 04279.55.42 и 04279.55.43 в един нов имот с идентификатор 04279.55.40 с площ 900 м2 и начин на трайно ползване за „жилищно строителство“ и следните устройствена зона и устройствени показатели: устройствена зона „Жм1“; височина на застрояване до 8 м; плътност на застрояване - 40 %; минимален процент на озеленяване 40%; коефициент на интензивност на застрояване Кинт. - 0.9.
В новообразувания имот е предвидено изграждане на две жилищни сгради с приблизителна застроена площ от около 110 - 120 м2 при спазване на необходимите отстояния, височини и сервитути.
За водоснабдяване на сградите е предвидено изграждане на нов водопровод с дължина около 90 м до вече изграден водопроводен клон РЕ DN110 в обхвата на местен път с идентификатор 000134.8.104. Отпадъчните води е предвидено да бъдат зауствани във водоплътна изгребна яма в рамките на новообразувания имот. Захранването на имота с електроенергия ще бъде осъществено чрез полагане на кабел с дължина около 15 м на страна 20 kV от ел. провод ВЕЛ 20 kV „Айдарово“ П/ст „Ален мак“, гр. Благоевград.
С проекта за ПУП - изменение на ПЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имотите, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности с плана, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ПР) за поземлени имоти с идентификатори 04279.55.41, 04279.55.42 и 04279.55.43 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград и образуване на нов имот с идентификатор 04279.55.40“, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград