Съдържание

Посетители

В момента има 161  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №928/2019

Изх. №3761(1)/02.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на нова жилищна сграда (първи етап) в УПИ XI - 51, кв. 7 по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Р. Н. Р.

Във връзка с подаденото от Вас уведомления с Вх. №3761/25.11.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на нова жилищна сграда (първи етап) в УПИ XI - 51, кв. 7 по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда да бъде изградена двуетажна жилищна сграда със застроена площ 95 кв. м в УПИ XI-51, кв. 7 по плана на с. Лещен с площ 120 кв. м. Предвидено е и изграждане на ограда с метална мрежа прикрепена към метални колове. Водоснабдяването на имота е предвидено да се осъществи от водопроводната мрежа на с. Лещен. Образуваните битови отпадъчни води е предвидено да се заустват в канализационната мрежа на селото. Електрозахранването на имота е предвидено да се осъществи от съществуващата електроразпределителна мрежа ниско напрежение на населеното място. Транспортния достъп се осъществява по граничеща с имота улица.
Така заявено инвестиционното предложение „Изграждане на нова жилищна сграда (първи етап) в УПИ XI - 51, кв. 7 по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“ не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на нова жилищна сграда (първи етап) в УПИ XI - 51, кв. 7 по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград