Съдържание

Посетители

В момента има 7  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1222/2018

Изх. №4366(1)/27.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от сливи в поземлен имот №045031 в землището на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:Р. Г. В.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4366/19.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Създаване на трайни насаждения от сливи в поземлен имот №045031 в землището на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, ПРСР 2014–2020 на земеделски производител „Росица Василева, от директора на РИОСВ – Благоевград е издадено писмо с изх. №2914(1)/26.08.2016 г. За изменението на същия план, с който се предвижда създаване на трайни насаждения от сливи в имоти №106.452 и №000797 в землището на с. Селище, община Благоевград, директорът се е произнесъл на основание по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, с писмо с изх. №2914(4)/10.11.2017 г.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда разширение на стопанството чрез създаване на трайни насаждения от сливи в поземлен имот №045031 с площ 3.00 дка с НТП: „нива“. Предвидено е напояването на дръвчетата да се осъществява гравитачно, а за поливни нужди ще се ползва вода от мрежата на „Напоителни системи“ ЕАД.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от сливи в поземлен имот №045031 в землището на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград