Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1220/2018

Изх. №4358(1)/27.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Преустройство на приемно - предавателна станция за глас и/или данни на „БТК“ ЕАД № SO1680_А, изградена в част от поземлен имот с идентификатор 69941.8.119 в местността „Резервоара“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Струмешница, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „БТК“ ЕАД, ЕИК 831642181

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4358/18.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “ Преустройство на приемно - предавателна станция за глас и/или данни на „БТК“ ЕАД № SO1680_А, изградена в част от поземлен имот с идентификатор 69941.8.119 в местността „Резервоара“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Струмешница, община Петрич, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация за изградената базова станция в частта (в размер на 500 м2) от горепосочения имот е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-471/11.05.2009 г. на заместник-началника на ДНСК и Решение № АР-49-11/21.11.2018 г. на комисията по чл. 17, ал.1, т. 1 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) към Областна дирекция „Земеделие“ - Благоевград за временно ползване за срок до 09.05.2026 г.
С настоящото инвестиционно предложение е предвидено преустройство на съществуващата приемно - предавателна станция на „БТК“ ЕАД, изградена на площ от 500 м2 в част от имот с идентификатор 69941.8.119 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Струмешница, община Петрич.
Предвижда се подмяна на съществуващите секторни и преносни антени, монтаж на нови релейни антени, монтаж на допълнително оборудване в контейнера и към кулата. Ще бъдат монтирани две стойки за преносни антени с дължина 1.50 м и 2.00 м към тялото на кулата, за монтажа на RRU модули към кулата ще се укрепи стойка с дължина 1.50 м. Предвижда се демонтиране на съществуващите секторни антени и подмяната им с две нови с размери: S1 2.70/0.42/0.15 м, S2.1 2.60/0.26/0.12 м, S2.2 2.55/0.26/0.15 м, S3 1.95./0.26/0.12 м, монтаж на две преносни антени с диаметър 0.60 м и монтаж на фидери (новите кабелни трасета, преминават по съществуващите скари).
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000224 “Огражден - Малешево” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение на Министерски съвет №661 от 16.10.2007 г. (обн. ДВ бр.85/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000224 “Огражден - Малешево”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Преустройство на приемно - предавателна станция за глас и/или данни на „БТК“ ЕАД № SO1680_А, изградена в част от поземлен имот с идентификатор 69941.8.119 в местността „Резервоара“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Струмешница, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград