Съдържание

Посетители

В момента има 68  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1219/2018

Изх. №4357(1)/27.12.2018 г.

уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот № 76 и имот № 25 по плана на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на нов имот № 89 по плана на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“

Възложител: М. С. К.

Във връзка с внесена от Вас документация с вх. № 4357/18.12.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.,) за горецитирания план, предвид чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам за следното:
Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот № 76 и имот № 25 по плана на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на нов имот № 89 по плана на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Със Заповед № 1542/06.11.2018 г. на зам.-кмета по строителството на Община Благоевград на основание чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията е разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот № 76 и имот № 25 по плана на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на нов имот № 89 по плана на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“ - ново ниско свободно застрояване. Съгласно същата заповед устройствената зона и устройствените показатели следва да бъдат съобразени с одобрения проект на Общ устройствен план на Община Благоевград. Със същата заповед са разрешени следната устройствена зона и устройствени показатели както следва: устройствена зона - „Жм“; височина на застрояване - до 10.00 м; Кинт. - 1.2; плътност на застрояване - максимум 60 %; плътност на озеленяване - минимум 40 %.
Съгласно представената информация и документация с проекта за ПУП - ПЗ се цели обединяването на имот №76 и имот №25 по плана на с. Делвино, община Благоевград с обща площ 1885 м2 в един нов имот с № 89 и промяна предназначението им за “жилищно строителство” при спазване на горепосочените устройствена зона и устройствени показатели. С плана се предвижда в новообразувания имот да се реализира свободно жилищно строителство (изграждане на жилищна сграда) при спазване на изискванията за разстояние на сградите на основното застрояване съгласно изискванията на Закона за устройство на територията.
Водоснабдяването на новообразувания имот, както и отвеждането на отпадните води ще се извърши съгласно указанията на съответното експлоатационно дружество.
В зависимост от инсталираната мощност е предвидено присъединяването на новообразувания имот да се извърши от ВМрНН на ТП „Делвино“, с. Делвино или чрез изграждане на нов трансформаторен пост в имота. Захранването на новия ТП ще се осъществи от страна 20 kV от ВЕП 20 kV „Айдарово“.
Достъпът до имота ще се осъществява от съществуваща на място обслужваща улица.
На този етап не са налични данни, че с проекта за ПУП - ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което за плана не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотите, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове птици в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002099 „Кочериново”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „ПУП - ПЗ за имот № 76 и имот № 25 по плана на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на нов имот №89 по плана на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград