Съдържание

Посетители

В момента има 143  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1216/2018

Изх. №4331(1)/27.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Външно електрозахранване НН на две жилищни сгради в УПИ V-57292, кв. 3, местност „Чарка“, землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 130277958

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4331/ 14.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “ Външно електрозахранване НН на две жилищни сгради в УПИ V-57292, кв. 3, местност „Чарка“, землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда да се изгради въздушна кабелна линия НН за захранване на две жилищни сгради в УПИ V-57292, кв. 3, местност „Чарка“, землище на с. Брезница, община Гоце Делчев. Кабела представлява удължаване на въздушен извод НН, клон „Б“ от ТП „Чарка“ до захранвания имот. (Удължаването е от съществуващ стълб №7 на въздушна линия, за което е издадено РЕШЕНИЕ № БД- 78 - ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда от директора на РИОСВ Благоевград). Предвижда се монтиране на един брой стълб ниско напрежение и въздушна кабелна линия с усукани изолирани проводници. Предвидените изкопни работи ще бъдат за изправяне на един брой стоманобетонен стълб с височина 9,5 м. Дължината на новия въздушен участък е 24 м и ще бъде изпълнен в обхвата на път и имот 57.292.
За инвестиционно предложение «Жилищно строителство», в имот с №057292, местност “Чарка”, землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград, директорът на РИОСВ Благоевград се е произнесъл с РЕШЕНИЕ № 17 - ОС /2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие.
Настоящото инвестиционно предложение не би могло да се счита за изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда тъй като: трасето на предвиденото за изграждане въздушно електрозахранване е с малка дължина и предвидените строително - монтажни дейности, не се очаква да доведат до увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда, предвид което същото не подлежи на процедура по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС.
Трасето, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същото попада в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.). и BG0002126 “Пирин Буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №352/11.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 48/2013 г.).
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с инвестиционното предложение дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0002126 “Пирин Буфер” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава трайна преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001021 “Река Места” и BG0002126 “Пирин Буфер”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение “Външно електрозахранване НН на две жилищни сгради в УПИ V-57292, кв. 3, местност „Чарка“, землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград