Съдържание

Посетители

В момента има 487  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1215/2018

Изх. №4318(21)/27.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция и сграда за търговия в поземлен имот с идентификатор 56839.52.86 в местността Поручик Минков по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „НОЛА - 18“ ЕООД ЕИК 101026465

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4318/12.12.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на бензиностанция и сграда за търговия в поземлен имот с идентификатор 56839.52.86 в местността Поручик Минков по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация имот с идентификатор 56839.52.86 в местността Поручик Минков по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград с площ 5399 кв. м представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за друг вид застрояване“ съгласно приложената скица.
Към момента имота е с конкретно предназначение за „Мотел, ресторант, бензиностанция, офиси, паркинг за леки коли и ТИР паркинг“ съобразено с одобрен ПУП със Заповед №АБ-65/15.10.2018 г. на кмета на Община Сандански, за който РИОСВ – Благоевград се е произнесла на основание, по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС с писмо с изх. №1318(1)/08.05.2018 г.
С настоящото инвестиционно предложение се предвижда в имота да се изгради нова бензиностанция, състояща се от 2 бр. бензиноколонки, 1 бр. LPG колонка, 1 бр. колонка за дизел, както и едноетажна сграда със сутерен, предназначена за търговска дейност (продажба на горива, консумативи и аксесоари за МПС, пакетирани хранителни стоки и снек-бар). Горивата за бензиностанцията е предвидено да се съхраняват в подземни резервоари.
С настоящото инвестиционно предложение не се предвижда изграждане на нова и /или изменение на съществуващата техническа и пътна инфраструктура. Имотът е електрозахранен, водоснабден с вода за питейно-битови нужди, а формираните отпадъчни води се заустват в съществуваща водоплътна изгребна яма. За имота е предвиден пътен достъп – вход и изход към АМ „Струма“, за което инвестиционно предложение РИОСВ – Благоевград се е произнесъла на основание, по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС с писмо с изх. №3272(2)/01.11.2017 г. Не се предвижда и изграждане на нов паркинг и/или увеличаване на капацитета на съществуващите паркинги в имота, както и изменения и/или разширения на съществуващото застрояване в имота.
Така заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на бензиностанция и сграда за търговия в поземлен имот с идентификатор 56839.52.86 в местността Поручик Минков по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“ не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположена защитена зона BG0000224 „Огражден - Малешево” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение на Министерски съвет №661 от 16.10.2007 г. (обн. ДВ бр.85/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция и сграда за търговия в поземлен имот с идентификатор 56839.52.86 в местността Поручик Минков по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград