Съдържание

Посетители

В момента има 458  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1213/2018

Изх. №4290(2)/27.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Жилищно строителство в имот с № 001194, местност „Аджиево“, землище на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:„НЕОВИН“ ЕООД,ЕИК 204843555

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4290/10.12.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация към него с Вх. №4290(1(/20.12.2018 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Доставка и монтиране на автоматизирана линия за коване на палети в сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61813.757.8 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 61813.757.8 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (КККР на гр. Разлог) с площ 2528 кв. м представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване „За дърводобивната и дървообработващата промишленост“ съгласно приложената скица. В имота са изградени 3 (три) производствени сгради с идентификатори 61813.757.8.1, 61813.757.8.2 и 61813.757.8.3по КККР на гр. Разлог.
С настоящото инвестиционно инвестиционното предложение се предвижда доставка и монтиране на автоматизирана линия за коване на палети в сграда с идентификатор 61813.757.8.1 по КККР на гр. Разлог. Не е заявена необходимост и предвиждане за изграждане на нова или промяна на съществуващата техническата и пътна инфраструктура.
Така заявеното инвестиционно предложение за „Доставка и монтиране на автоматизирана линия за коване на палети в сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61813.757.8 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000625 „Изворо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Доставка и монтиране на автоматизирана линия за коване на палети в сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61813.757.8 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград