Съдържание

Посетители

В момента има 323  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1212/2018

Изх. №4177(4)/27.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Жилищно строителство в имот с № 001194, местност „Аджиево“, землище на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:С. Н. Т., Ф. И. К., Ю. И. Т.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4177/30.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград и доп. информация за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Жилищно строителство в имот с № 001194, местност „Аджиево“, землище на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на жилищна сграда със застроена площ около 200 кв. м в имот № 001194 с площ 0.683 дка и начин на трайно ползване „нива“ в местността „Аджиево“, землище на с. Долно Дряново, община Гърмен. Имотът граничи с регулационните граници на населеното място. Електрозахранването на имота е предвидено да се ще се осъществи от ел. разпределителна мрежа на населеното място, чрез подземно положен кабел с дължина около 15 м. Водоснабдяването ще се осъществи, чрез изграждане на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод до имота с дължина около 20 м. Отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001030 «Родопи - Западни» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007 г. (обн. ДВ бр. 85/2007 г. изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001030 «Родопи - Западни». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Жилищно строителство в имот с № 001194, местност „Аджиево“, землище на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С УВАЖЕНИЕ,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград