Съдържание

Посетители

В момента има 325  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1209/2018

Изх. №4348(1)/19.12.2018 г.

инвестиционно предложение за „Изграждане (преобразуване) и монтаж на машини за цех за преработка на охладен и пресен картоф“

Възложител: „АГРО ДИАНА - 2012“, ЕИК 202040486

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №4348/14.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане (преобразуване) и монтаж на машини за цех за преработка на охладен и пресен картоф“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация в поземлен имот с идентификатор 61813.750.5215, представляващ урбанизирана територия с площ 2620 м2 и начин на трайно ползване „складова база“ е изградена едноетажна сграда с функционално предназначение „складова база, склад“ със застроена площ 575 м2.
С настоящото инвестиционно предложение се предвижда саниране на съществуващата сграда и разделяне на същата на две помещения: за груба обработка на картофи (почистване и сортиране) и чиста - за белене, рязане, претегляне и пакетиране.
За нуждите на новата дейност е предвидено монтаж на машини за грубо почистване на картофи; линия за белене, нарязване и пакетиране на готовата продукция; продажба на фреш (пресен) картоф и замразен разфасован в опаковки по 2 кг или 5 кг. Годишно да бъдат преработвани 2451.6 тона картофи.
Предвидени са следните технологични процеси:
• за технологичен поток картофи: прием на суровина и сортиране;
• за технологичен поток замразен картоф: сортиране по размер на две фракции (едра и по-малка); измиване; обелване; нарязване по зададен размер; измиване и подсушаване; опаковане във вакуум пликове; етикетиране на опаковките; замразяване; експедиция.
Сградата, в която ще се реализира намерението е захранена с електроенергия и водоснабдена от съществуващите мрежи на населеното място. Отпадъчните води ще се заустват в съществуващата канализация.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000625 „Изворо“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане (преобразуване) и монтаж на машини за цех за преработка на охладен и пресен картоф“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград