Съдържание

Посетители

В момента има 129  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1202/2018

Изх. №4234(1)/19.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на цех за обработка на камък в поземлен имот с идентификатор 38532.21.183 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „КОПРИВЛЕН МРАМОР“ ЕООД , ЕИК 811141501

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4234/05.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на цех за обработка на камък в поземлен имот с идентификатор 38532.21.183 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на цех за обработка на камък в поземлен имот с идентификатор 38532.21.183 с площ 30.132 дка и начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“. Имотът е застроен, с изградена инфраструктура (водопровод, канал, електропровод, улици). Предвижда се изграждане на нова сграда от стоманена конструкция на площ от 1500 м2 с цел разширение на производствения капацитет на предприятието. В сградата ще бъдат монтирани банцинг за рязане на камък и мостов едногредов кран. Големите каменни блокове след нарязването им на по-малки късове ще се превозват до другите сгради в имота за дооформяне. Отпадъчните производствени води от обекта е предвидено да преминават през съществуващо пречиствателно съоръжение и да се отвеждат в съществуващ резервоар, след което ще се използват отново за производствена дейност. Битовите отпадъчни води от имота се отвеждат в канализационната мрежа на с. Копривлен.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. В непосредствена близост е разположена границата на защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 “Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на цех за обработка на камък в поземлен имот с идентификатор 38532.21.183 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград