Съдържание

Посетители

В момента има 60  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1181/2018

Изх. №4243(1)/11.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в това число и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 03504.233.4 в местността „Св. Богородица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: М. А. О.

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №4243/06.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение “Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в това число и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 03504.233.4 в местността „Св. Богородица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено в земеделска земя с площ 1123 м2 и начин на трайно ползване „ливада“ да бъде изградена едноетажна селскостопанска постройка от 64 кв.м за съхранение на продукция и инвентар без зимнични помещения, състояща се от помещение за инвентар и склад за съхранение на селскостопанска продукция. Съгласно представената в уведомлението информация не се предвижда водоснабдяване и електрозахранване на постройката, както и изграждане на канализационна мрежа. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в това число и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 03504.233.4 в местността „Св. Богородица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград