Съдържание

Посетители

В момента има 152  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1179/2018

Изх. №4241(1)/11.12.2018 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 02676.194.14 и 02676.201.56 в местността Дъбовец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград – собственост на наследниците на И. Л. Д.“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИТЕ НА И. Л. Д.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4241/06.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната горскостопанска програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомяваме за следното:
Горскостопанската програма за поземлени имоти с идентификатори 02676.194.14 и 02676.201.56 в местността Дъбовец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград – собственост на наследниците на И. Л. Д. попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на горскостопанската програма са поземлени имоти с идентификатори 02676.194.14 и 02676.201.56 в местността Дъбовец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград (КККР на гр. Банско), с площ съответно 4000 кв. м (0.4 ха) и 3000 кв. м (0.3 ха), представляващи горска територия с регистриран начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“ съгласно приложените скици.
Горскостопанската програма е изработена на основата на горскостопанските карти, картата на възстановената собственост и/или КККР и извършената инвентаризация на горите на ТП „Държавно горско стопанство Добринище“ към 2011 г., съгласно която в имот с идентификатор 02676.194.14 по КККР на гр. Банско попада част от насаждението обособяващо отдел, подотдел 182 „е“, а в имот с идентификатор 02676.201.56 по КККР на гр. Банско попада част от насаждението обособяващо отдел, подотдел 182 „а“, отнесено към стопански клас „Бялборов средно и нискобонитетен“.
Съобразно представената информация и документация, таксационните показатели характеризиращи насаждението в имот с идентификатор 02676.194.14 по КККР на гр. Банско са както следва: иглолистна гора с изкуствен произход и със състав бял бор 8, зимен дъб 2 с издънков произход; възраст - 40 години; пълнота – 0.9; височина – 15 м за белия бор и 9 м за дъба; диаметър – 12 см за белия бор и 8 см за дъба; бонитет – съответно 3, 4. Дървостоят в границите на имота е с добро санитарно състояние и равномерен строеж.
Съобразно представената информация и документация, таксационните показатели характеризиращи насаждението в имот с идентификатор 02676.201.56 по КККР на гр. Банско са както следва: иглолистна гора с изкуствен произход и със състав бял бор 8, черен бор 1, зимен дъб 1 с издънков произход; възраст - 40 години за белия и черния бор и 20 години за дъба; пълнота – 0.9; височина – 15 м за белия бор, 14 м за черния бор и 9 м за дъба; диаметър – 12 см за белия и черния бор и 6 см за дъба; бонитет – съответно 3, 4. Дървостоят в границите на имота е с добро санитарно състояние и равномерен строеж.
С горскостопанската програма се предвижда за период от 10 години да се изпълнят следните горскостопански мероприятия с цел осигуряване на условия за растеж и подобряване и поддържане на жизнеността и механичната устойчивост на насажденията и създаване на условия за нарастване на дървета с желана стъблена форма по диаметър, както и за подобряване на индивидуалната им жизненост и механична устойчивост с оглед подобряване качеството на дървесината:
 в имот с идентификатор 02676.194.14 по КККР на гр. Банско : отгледна сеч – прореждане с интензивност 20%;
 в имот с идентификатор 02676.201.56 по КККР на гр. Банско : отгледна сеч – прореждане с интензивност 20%.
С горскостопанската програма не се предвиждат възобновителни, противопожарни и ловностопански мероприятия, както и изграждане на пътища с цел извършване на предвидената сеч.
Горскостопанската програма не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с програмата дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявената „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 02676.194.14 и 02676.201.56 в местността Дъбовец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград – собственост на наследниците на И. Л. Д.“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри и предвиждания на гореописаната горскостопанска програма и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград