Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1176/2018

Изх. №4248(1)/10.12.2018 г.

инвестиционно предложение за „Доставка на оборудване за автосервиз в гр. Гоце Делчев“

Възложител:„ПИРАНЯ - 81“ ЕООД, ЕИК 201506006

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №4248/06.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Доставка на оборудване за автосервиз в гр. Гоце Делчев“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда разширяване на дейността на авторемонтна работилница чрез доставка на следното оборудване: двуколонен електрохидравличен подемник с горна синхронизация; тестова и почистваща станция за DIESEL COMMON RAIL инжектори; машина за обработване леглата на клапани; машина за обработване на клапани; машина за шлайфиране на глави и блокове на коли и камиони с CNC; диагностичен уред за леки и лекотоварни автомобили BOSCH KTS 980; диагностичен уред за тежкотоварни автомобили BOSCH KTS 900; бутален компресор ВК 120 - 500F - 10; инструментална количка със 7 отделения; хидравлична преса PR50 PM ръчно - хидравлична с подвижно бутало; преса за амортисьори; пневматиен ударен гайковерт 1/2ˮ; пневматичен ударен гайковерт 3/4ˮ; стенд за измерване на преден и заден мост; машина за проверка и зареждане на климатици; мобилно стартерно устройство GYSPACK 650; инверторно зарядно устройство; машина за пресгъване на дискове; хидравличен кран „Жираф“; пневматичен шлайф; пневматичен чук комплект; пневматична бормашина; менгеме усилено 200 мм.
Гореописаното оборудване е предвидено да се монтира в обект авторемонтна работилница, състояща се от четири броя халета с обща площ 100 м2 от сграда с идентификатор 17395.501.355.2, представляваща двуетажна сграда със застроена площ 178 м2 и предназначение сграда за търговия, изградена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.355 с площ 3294 м2 и начин на трайно ползване „за бензиностанция, газостанция“.
Съгласно представената в уведомлението информация няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение “ Доставка на оборудване за автосервиз в гр. Гоце Делчев“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград