Съдържание

Посетители

В момента има 213  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1174/2018

Изх. №4242(1)/10.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Вътрешно преустройство на магазин, разположен в сграда с идентификатор 17395.501.2218.1, изградена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2218 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в магазин за хранителни и нехранителни стоки с кулинарен щанд и топла точка“

Възложител:ЕТ „СТОДЖА - МС - СТОЯН ДЖАДЖЕВ“, ЕИК 040463757

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №4242/06.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение “Вътрешно преустройство на магазин, разположен в сграда с идентификатор 17395.501.2218.1, изградена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2218 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в магазин за хранителни и нехранителни стоки с кулинарен щанд и топла точка“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с горното инвестиционно предложение е предвидено преустройство на помещение, представляващо магазин с площ 347 м2 в магазин за хранителни и нехранителни стоки с кулинарен щанд и топла точка. Предвижда се вътрешно преустройство и реновиране на съществуващите помещения, подмяна на съществуващото обзавеждане, инсталиране на нови технологични съоръжения.
С преустройството са предвидени създаване на възможности за организация на съхранението на храни; предварителна подготовка, топлинна обработка и предлагане на кулинарна продукция на щанд в магазина в индивидуални опаковки, както и чрез електронна заявка за доставка на обект.
Технологичната организация включва: складови помещения за хранителни суровини и продукти; камера хладилна То -23-18оС замразени суровини и продукти; камера хладилна среднотемпературна То +1+6оС; подготвителен кът зеленчуци/яйца; подготвителен кът месо/птици; кът за топлинна обработка; кът за измиване на вътрешен инвентар; зала реализация; битов и санитарен възел.
Капацитетът на приготвените ястия за деня се определя от конвектомата, който е предвиден за 7 бр. тави по около 20 кг.. Предвижда се конвектомата да бъде зареждан три пъти, т.е. до обяд готовата храна е 420 кг в различни видове готов продукт за деня. Салатите и скарата да се приготвят през целия ден.
На място ще се предлагат изпечени тестени изделия, доставени като замразени полуфабрикати от производител. Същите ще се изпичат на конвектомат, който е съоръжен със втасвална камера под него.
При заявка онлайн на храни и продукти, същите се дозират в еднократни опаковки, етикетират се и се пакетират за транспорт. Обособен е кът за пакетиране с пакетираща машина и плот за опаковки. Пакетираните храни за доставка се изнасят през склада навън.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр.107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение “Вътрешно преустройство на магазин, разположен в сграда с идентификатор 17395.501.2218.1, изградена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2218 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в магазин за хранителни и нехранителни стоки с кулинарен щанд и топла точка“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград