Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1162/2018

Изх. №4161(1)/07.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на технологично оборудване за производство на пресовани кабели и проводници в част (200 м2) от УПИ ХІІІ-1437 в кв. 16 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „СТРОЙ – М“ ЕООД

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №4161/29.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Закупуване и монтиране на технологично оборудване за производство на пресовани кабели и проводници в част (200 м2) от УПИ ХІІІ-1437 в кв. 16 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда закупуване и монтиране на следното технологично оборудване за производство на пресовани кабели и проводници:
- Теглителна машина за проводници и кабели под механично напрежение, марка TESMEC, модел Hydrraulic Pulller – Tensioner AFS 404;
- Спирателна машина марка TESMEC, модел Hydrraulic Tensioner FRS 404;
- Машина за рязане на проводник CUTFOX 10;
- Машина за автоматично зачистване на изолацията и кербоване на проводник CI 0.25 – 2.3000 – 2.5;
- Принтер за маркиране на поводник BLUEMARK ID.
Една част от новите машини ще бъдат разположени в закрито помещение (производствен контейнер), а друга на открито, като в последствие се изгради навес за тях.
Технологичният процес на производство ще включва следните операции: развиване на кабелите; рязане на кабелите на съответната дължина; кербоване; маркиране и навиване на готовия кабел или проводник на барабан.
Предвидено е новото оборудване да бъде разположено в част 200 м2 от посочения по-горе имот, целият с площ 2819 м2.
Електрозахранването на оборудването ще се осъществява от дизелов генератор с мощност 5 kW. За питейни нужди ще се осигурява бутилирана вода, а за битови - от резервоар с обем 5 м3, ще бъде поставена и химическа тоалетна.
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на технологично оборудване за производство на пресовани кабели и проводници в част (200 м2) от УПИ ХІІІ-1437 в кв. 16 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград