Съдържание

Посетители

В момента има 20  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1152/2018

Изх. №4180(1)/06.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Модернизация и оборудване на съществуваща индивидуална практика за първична дентална помощ, находяща се в гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:„Д-Р МАРТИН МАРИН - АИППМПДМ“ ЕООД, ЕИК 203434210

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №4180/30.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Модернизация и оборудване на съществуваща индивидуална практика за първична дентална помощ, находяща се в гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация е предвидено модернизация и оборудване на съществуваща индивидуалната практика за първична дентална помощ, находяща се в самостоятелен обект в сграда с идетнификатор 17395.501.777.1.2 с административен адрес гр. Гоце Делчев, ул. „Петър Сарафов“ № 26, ет. 2, състояща се от кабинет с контролно табло и санитарен възел и в самостоятелен обект в 17395.501.896.1.3 с административен адрес гр. Гоце Делчев, пл. „Гоце Делчев“ № 12, ет. 1, състояща се от два кабинета, чакалня, стерилизационна и санитарен възел да се закупи и монтира следното обзавеждане и медицинско оборудване:
- за практиката на адрес гр. Гоце Делчев, ул. „Петър Сарафов“ № 26, ет. 2 - 2 бр. стоматологични стола, 5 бр. посетителски стола, микроскот, работни плотове, компресор, аспирационна система, стерилизатор (автоклав), климатици, телевизори, компютри и др.;
- за практиката на адрес гр. Гоце Делчев, пл. „Гоце Делчев“ № 12, ет. 1 рентгенов апарат, кугел, принтер, компютър, климатик, телевизор и др.
Обектите на практиката са водоснабдени и електроснабдени.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/06.07.2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Модернизация и оборудване на съществуваща индивидуална практика за първична дентална помощ, находяща се в гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград