Съдържание

Посетители

В момента има 84  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №103/2017

инвестиционно предложение „Промяна предназначението на таван и мазе в жилищна сграда, разположена в УПИ XIII, кв. 10 (имот с идентификатор 65334.300.273 по КККР на гр. Сандански) по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в жилища“

Възложител: А. Г. М., Г. А. М., В. А. М.

Прочети още...

Съобщение №102/2017

инвестиционно предложение „Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки, находящ се в УПИ IX1008, кв. 55 по плана на гр. Сандански (поземлен имот с идентификатор 65334.300.1008 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград в аптека“

Възложител: „ТАРИ 2007“ ООД

Прочети още...

Съобщение №101/2017

инвестиционно предложение „Промяна предназначението на хранителен магазин, находящ се в УПИ V553, кв. 55 по плана на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград в агроаптека“

Възложител: „АГРОТИМ ИНВЕСТ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №100/2017

План-извлечение за промяна вида на сечта/провеждане на санитарна сеч през 2017 г. в гори, собственост Рилска света обител – отдели, подотдели 1005 „з“, 1069 „х“ и 1086 „г“

Възложител: РИЛСКА СВЕТА ОБИТЕЛ

Прочети още...

Съобщение №99/2017

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.56.9, местност „Авганцов чифлик-Ш.72“ по кадастралната карта на гр. Благоевград от „нива“ за „производство и търговия с метални изделия“

Възложител: „ВАНИКО“ ООД

Прочети още...

Съобщение №98/2017

инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателно съоръжение за пречистване на отпадъчни води към съществуващо предприятие за обработка на мрамор, разположено в имот с номер 034001, находящ се в местността Злина, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

Възложител: „ДИМАНКОВ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №97/2017

инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в УПИ ІХ-057021, находящ се в местността Камено, землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ТИА МАРИЯ“ ЕООД

Прочети още...