Съдържание

Посетители

В момента има 60  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №922/2017

Писмо изх. №3944(4)/21.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на крайпътен търговски обект и обществено обслужване в поземлен имот №053022, местност „Гладно поле“ в землището на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ХАЙ СТАНДАРТ“ ЕООД, ЕИК 160064343

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3944/01.11.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на крайпътен търговски обект и обществено обслужване в поземлен имот №053022, местност „Гладно поле“ в землището на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация се предвижда в посочения имот с площ 1169 м2 и начин на трайно ползване „ливада“ да бъде изграден мотел с около 18 стаи и бар-ресторант. Предвидена е застроена площ около 350 м2.
Електрозахранването е предвидено да се осъществи чрез подземно положен кабел с дължина около 200 м и трасе, преминаващо през имот №000346 - „пасище, мера“, общинска собственост. Водоснабдяването се предвижда да се осигури от съществуващ водопровод в съседния имот №053027 (собственост на възложителя). Отпадъчните води се предвижда да се включат в съществуваща канализация в имот №053027.
За достъп до имота е предвидено да се ползва одобрена пътна връзка от път ІІІ-1901 „Баня – Банско за УПИ 053057, съгласно Протокол от 04.07.2016 г. ОПУ - Благоевград.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001021 “Река Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на крайпътен търговски обект и обществено обслужване в поземлен имот №053022, местност „Гладно поле“ в землището на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград