Съдържание

Посетители

В момента има 83  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №909/2017

Писмо изх. №3845(1)/13.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на 2 бр. жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61813.549.20 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: С. Б. К., Г. А. С.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3845/05.12.2017 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на 2 бр. жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61813.549.20 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в поземлен имот с идентификатор 61813.549.20 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, с площ 1072 кв. м, да се изградят две жилищни сгради.
Електрозахранването е предвидено да се осъществи от трафопост, разположен в близост до имота. Предвижда се водоснабдяването да се осъществи от водопровод, преминаващ в сервитута на прилежащ към имота път, а отпадъчните води да се пречистват от локално пречиствателно съоръжение и в последствие ползвани за напояване на зелените площи.
Така заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на 2 бр. жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61813.549.20 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
От извършената проверка по отношение на местоположението на имота, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо са разположени защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.) и защитена зона BG0000626 „Круше“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на 2 бр. жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61813.549.20 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград