Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №884/2017

Писмо изх. №3385(3)/11.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство и монтаж на инвентар за селскостопанска техника в имоти №№ 197, 202, и 205 в кв. 16 по плана на с. Дрангово, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „СТАК“ ООД, ЕИК 811076758

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3385/25.10.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на цех за производство и монтаж на инвентар за селскостопанска техника в имоти №№ 197, 202, и 205 в кв. 16 по плана на с. Дрангово, община Петрич, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда след обединяване на поземлени имоти с №№ 197, 225 и 202 кв. 106 по плана на с. Дрангово, община Петрич, област Благоевград в самостоятелен урегулиран поземлен имот УПИ II197, 225,202 с площ 10.140 дка, в същия да бъде изграден цех за производство и монтаж на инвентар за селскостопанска техника. Ще бъдат изградени следните сгради и съоръжения: производствено хале, административно-битова сграда, склад, изгребна яма, ППР, трафопост и паркинг. Максимална застроена площ – до 8.00 дка.
Съгласно представената информация технологичния процес включва: доставка на отливки и метални профили, тръби и шини; разкрояване на лентоотрезна машина и преминаване в участъка за заваряване; заваряване на конструкцията (рамката) на машината по шаблони, контрол и шлайфане на заварките; механична обработка на отливките (лагерни тела, носачи, ляти корпусни детайли, главини и др.), която се изразява в струговане, фрезоване и пробиване; ремонтно-монтажен участък, където се сглобяват машините; опаковка и експорт. Праховото боядисване на компонентите на машините ще се осъществява от външна фирма. Готовите части се сглобяват отново и се опаковат за експорт.
Електрозахранването на обекта ще бъде осъществено от мрежа НН на населеното място от трафопост в близост до имота. Водоснабдяването на обекта ще бъде от съществуващата водопроводна мрежа, за което е сключен предварителен договор с ВиК ЕООД – Петрич. Битовите отпадъчни води ще бъдат заустени в изгребна яма. Новообразувания имот граничи с път 198 III-ти клас Златарево-Гоце Делчев, по който ще се осъществява транспортния достъп.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда.
Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост е разположена границата на защитена зона BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата Натура 2000. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на цех за производство и монтаж на инвентар за селскостопанска техника в имоти №№ 197, 202, и 205 в кв. 16 по плана на с. Дрангово, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград