Съдържание

Посетители

В момента има 158  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №883/2017

Писмо изх. №897(24)/11.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.587.825, местност „Леската“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: С. И. А.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 897/14.03.2017 г. на РИОСВ - Благоевград и доп. информация за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.587.825, местност „Леската“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда промяна предназначението на залесена земеделска земя с НТП по скица: „нива“, с площ 3585 кв. м, с цел изграждане на една жилищна сграда със застроена площ около 200 кв. м. Електрозахранването на имота е предвидено да се осъществи, чрез изграждане на подземен ел. провод с дължина около 150 м от ВЕЛ 20 kV Предел в сервитута на полски път с идентификатор 61813.474.900 и през имоти 61813.587.91 (др. вид дървопроизводителна гора) и 61813.587.894 (водно течение, река).
Водоснабдяването на имота е предвидено да се осъществи чрез изграждане на нов уличен водопровод в сервитута на полски път с идентификатор 61813.474.900 и през имоти 61813.587.91 (др. вид дървопроизводителна гора) и 61813.587.894 (водно течение, река) с дължина около 200 м, който да се присъедини към съществуващ уличен водопровод РЕ ф75. Същият може да бъде изграден по реда на ЗУТ, като обект публична общинска собственост трета категория. Отпадъчните води ще се заустват във водоплътна изгребна яма.
Имотът е достъпен от полски път 61813.474.900, чрез изграждане на пътна връзка през имоти 61813.587.91 (др. вид дървопроизводителна гора) и 61813.587.894 (водно течение, река), чрез изграждане на тръбен водосток.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Имотът и трасетата, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на отстояние 1400 м е разположена границата на защитена зона BG0000626 “Круше” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 2 (БД ЗБР смята инвестиционното предложение за допустимо само след изграждане на бъдещия уличен водопровод), т. 3, т. 4 и т. 9 на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР-Благоевград, заведено с вх. №897(22)/05.12.2017 г. на РИОСВ Благоевград.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000626 “Круше”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.587.825, местност „Леската“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Приложение: писмо с изх. №П-01-229/30.11.2017 г. на директорът на БДЗБР.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград