Съдържание

Посетители

В момента има 619  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1155/2016

План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и а 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 3, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите през 2016 г. в гори, собственост на община Гоце Делчев – имоти с номера 052053 в землището на с. Брезница, 042112 в землището на с. Корница, 001075 и 001193 в землището на с. Добротино, 021184 в землището на с. Делчево и имоти с идентификатори 17395.1001.55 и 17395.1003.18 по КККР на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с №4556/13.12.2016 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
План-извлечението по чл. 52, ал. 2 и а 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 3, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите през 2016 г. в гори, собственост на община Гоце Делчев имоти с номера 052053 в землището на с. Брезница, 042112 в землището на с. Корница, 001075 и 001193 в землището на с. Добротино, 021184 в землището на с. Делчево и имоти с идентификатори 17395.1001.55 и 17395.1003.18 по КККР на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация в гореописаните имоти попадат иглолистни семенни насаждения и склопени култури, в които е констатирано наличие на повреди от биотични фактори - насекомни вредители – корояди.
С настоящето план-извлечение се предвижда извеждане на санитарна сеч с интензивност 100% в обособените в насажденията короядни петна както следва:
• за имот с номер 052053 в местността Странето в землището на с. Брезница с площ 3.581 дка, в който попада отдел, подотдел 152 „в1“ от обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гоце Делчев“ – в короядно петно с площ в размер на 0.1 ха;
• за имот с номер 042112 в местността Пъкълница в землището на с. Корница с площ 1.872 дка, в който попадат части от отдел, подотдел 199 „ж“ и 198 „д“ от обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гоце Делчев“ – в две короядни петна с площ в размер на 0.1 ха във всеки подотдел;
• за имот с номер 001075 в местността Ливадите в землището на с. Добротино с площ 38.085 дка, в който попада отдел, подотдел 270 „у1“ от обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гоце Делчев“ – в короядно петно с площ в размер на 0.1 ха;
• за имот с номер 001193 в местността Чесалото в землището на с. Добротино с площ 26.149 дка, в който попада отдел, подотдел 270 „и“ от обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гоце Делчев“ – в короядно петно с площ в размер на 0.1 ха;
• за имот с номер 021184 в местността Катър мандра в землището на с. Делчево с площ 10.605 дка, в който попада отдел, подотдел 322 „е1“ от обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гоце Делчев“ – в короядно петно с площ в размер на 0.1 ха;
• за поземлен имот с идентификатор 17395.1001.55 в местността Средналското по КККР на гр. Гоце Делчев с площ 6.812 дка, в който попада отдел, подотдел 285 „б“ от обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гоце Делчев“ – в короядно петно с площ в размер на 0.2 ха;
• за поземлен имот с идентификатор 17395.1003.18 в местността Сърбовото по КККР на гр. Гоце Делчев с площ 42.225 дка, в който попадат отдел, подотдели 283 „к“ и 283 „ф“ от обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гоце Делчев“ – в две короядни петна с площ в размер на 0.1 ха във всеки подотдел;
Предвидения размер на ползване е 182 куб. м стояща маса с клони.
От извършената проверка по отношение местоположението на имотите предмет на план-извлечението спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че:
 имотите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ;
 имоти с номера 042112 в землището на с. Корница, 001075 и 001193 в землището на с. Добротино и имот с идентификатори 17395.1001.55 по КККР на гр. Гоце Делчев попадат в границите на две защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР, а именно:
 защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-352/11.042013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 48 от 2013 г.);
 защитена зона BG0001028 „Среден Пирин – Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.);
 имот с номер 021184 в землището на с. Делчево и имот с идентификатор 17395.1003.18 по КККР на гр. Гоце Делчев попадат в границите на една защитена зона от мрежата „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР, а именно: гореописаната защитена зона BG0001028 „Среден Пирин – Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 имот с номер 052053 в землището на с. Брезница не попада в границите на защитени зони.
Така заявеното план-извлечение и предвидените с него горскостопански дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Извършената проверка за допустимост в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че реализирането на предвидените с план-извлечението дейности са допустими спрямо режима на защитена зона BG0001028 „Пирин – Буфер“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с план-извлечението дейности, както и че при реализирането им не се създават условия и предпоставки за пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания, предмет на опазване в гореописаните зоните, тъй като не се предизвикват промени във жизненоважни фактори определящи функциите на местообитанията, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаните защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и а 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 3, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите през 2016 г. в гори, собственост на община Гоце Делчев – имоти с номера 052053 в землището на с. Брезница, 042112 в землището на с. Корница, 001075 и 001193 в землището на с. Добротино, 021184 в землището на с. Делчево и имоти с идентификатори 17395.1001.55 и 17395.1003.18 по КККР на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася само за заявените параметри и предвиждания на гореописаното план-извлечение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.