Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1152/2016

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.36.40 в местността Река Бистрица-Ш.107 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „паркинг за леки и тежкотоварни автомобили, кафе, административна и жилищна сграда“

Във връзка с внесеното от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №4206/21.11.2016 г. на РИОСВ – Благоевград и допълнителна информация към него с Вх. №4206(2)/05.12.2016 г. за горецитирания ПУП-ПР, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС“, Ви уведомяваме следното:
Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.36.40 в местността Река Бистрица-Ш.107 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „паркинг за леки и тежкотоварни автомобили, кафе, административна и жилищна сграда“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съобразено с представената документация Подробният устройствен план е изработен въз основа на Решение №418/30.09.2016 г. на Общински съвет – Благоевград. С ПУП-ПЗ се цели промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.36.40 в местността Река Бистрица-Ш.107 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с площ 599 кв. м от „нива“ за „паркинг за леки и тежкотоварни автомобили, кафе, административна и жилищна сграда“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: устройствена зона „Смф1“; височина на застрояване - до 10 м; максимална стойност на Кинт. - 1.5; плътност на застрояване - максимум 50%; плътност на озеленяване - минимум 30 %.
Предвижданията за извършване на строителни дейности са свързани с изграждане на паркинг за леки и тежкотоварни автомобили с капацитет 5 - 6 места и сграда, в която се предвижда да се обособят кафе, административна и жилищна част.
За нуждите на обекта се предвижда питейно-битовото водоснабдяване да се осъществи чрез изграждане на сондажен кладенец с дълбочина 9 м в границите на имота. В съображение с изразено писмено становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” с Изх. № П-01-309/21.12.2016 г., адресирано до възложителя, заведено в РИОСВ – Благоевград с вх. №4206(4)/23.12.2016 г., намерението за ползване на подземния водоизточник за битови цели е допустимо при условия, че чрез физико-химични и микробиологични изследвания се докаже, че добиваната вода отговаря на изискванията на Наредба №9 от 2011 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели, и след определяне на санитарно-охранителна зона около водоизточника.
Битовите отпадъчни води от имота се предвижда да се заустят в канализационен колектор Бет. 600, минаващ през имота чрез изграждане на сградно канализационно отклонение, в съображение с представен писмен документ с Изх. №ТО-22-240/25.11.2016 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, удостоверяващ тази възможност.
Електрозахранването е предвидено да се осъществи посредством монтиране на покрива на сградата на фотоволтаични панели с мощност до 15 кW.
Транспортния достъп до имота е предвидено да се осъществява през съседния поземлен имот с идентификатор 04279.36.39 по КККР на гр. Благоевград, собственост на възложителя.
От извършената проверка по отношение на местоположението на имота предмет на плана спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие се установи, че същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
 защитена зона BG0002107 „Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.);
 защитена зона BG0001023 „Орановски пролом - Лещко” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.).
Предвид гореизложеното, на този етап не са налични данни, че с ПУП се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не са налични основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането му, поради което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Извършената проверка за допустимост в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 5 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че предвидените с ПУП строителни дейности са допустими спрямо Плана на управление на речните басейни на Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР) (2010 – 2015 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията в т. 2 и т. 7 от гореописаното писмено становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности с така заявения ПУП, както и обстоятелствата, че с осъществяването му не се засягат защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в защитените зони, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.36.40 в местността Река Бистрица-Ш.107 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „паркинг за леки и тежкотоварни автомобили, кафе, административна и жилищна сграда“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася само за заявените параметри и предвиждания на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на плана, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.