Съдържание

Посетители

В момента има 219  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1101/2016

инвестиционно предложение „Развитие и повишаване на конкурентоспособността на стопанство – създаване на трайни насаждения от бадеми и лавандула в поземлени имоти с номера 044003, 040003, 031020, 000450 в землището на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4153/16.11.2016 г. и изискана допълнителна информация с Вх. №4153(2)/30.11.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Развитие и повишаване на конкурентоспособността на стопанство – създаване на трайни насаждения от бадеми и лавандула в поземлени имоти с номера 044003, 040003, 031020, 000450 в землището на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в поземлени имоти с номера 044003, 040003, 031020, 000450 в землището на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград с обща площ 2.771 ха да се създадат трайни насаждения от бадеми и лавандула. Предвидено е лавандулата да се засади в междуредията на бадемовите дръвчета. По време на отглеждане на насажденията не се предвижда напояване. В имот с номер 000451 в землището с. Джигурово се предвижда да бъде поставен фургон и монтиран навес от стоманена конструкция. За нуждите на стопанството се предвижда и закупуване на следната селскостопанска техника: прикачен комбайн за лавандула, хидравлична вила за лавандула, окопен култиватор, пръскачка за третиране на лавандула, ремарке за транспорт на лавандулата и навигация.
Така заявено, инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на инвестиционното предложение, както и обстоятелствата, че е предвидено същото да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за инвестиционното предложение „Развитие и повишаване на конкурентоспособността на стопанство – създаване на трайни насаждения от бадеми и лавандула в поземлени имоти с номера 044003, 040003, 031020, 000450 в землището на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на гореописаното инвестиционно предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.