Съдържание

Посетители

В момента има 92  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1100/2016

Горскостопанска програма за поземлени имоти с номера 091002, 091004 и 095001 по картата на възстановената собственост за землището на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград – собственост на наследниците на Иван Ефтимов Тупавичарски

Във връзка с внесеното от Вас в качеството Ви на упълномощено лице уведомление с Вх. №4177/18.11.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната горскостопанска програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомяваме за следното:
Горскостопанската програма за поземлени имоти с номера 091002, 091004 и 095001 по картата на възстановената собственост за землището на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград – собственост на наследниците на Иван Ефтимов Тупавичарски попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на горскостопанската програма се явяват поземлен имот с номер 091002 в местността Шарковица с площ 20.000 дка, поземлени имот с номер 091004 в местността Гюргево с площ 10.000 дка и поземлен имот с номер 095001 в местността Любишево с площ 40.001 дка в землището на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград и трите с начин на трайно ползване „дървопроизводителна площ“. Общата площ на горите предмет на горскостопанската програма е 70.001 дка.
Горскостопанската програма е изработена на основата на горскостопанските карти, картата на възстановената собственост и/или КККР и извършената през 2008-2009 г. инвентаризация на горите на ТП „Държавно горско стопанство Симитли“, съгласно която в поземлен имот с номер 091002 в землището на с. Сушица попада част от насаждението обособяващо отдел, подотдел 104 „п1“, в в поземлен имот с номер 091004 в землището на с. Сушица попада насаждението обособяващо отдел, подотдел 104 „ф1“, а в поземлен имот с номер 095001 в землището на с. Сушица попадат част от насаждението обособяващо отдел, подотдел 120 „в“ и насаждението обособяващо отдел, подотдел 120 „г“.
Съобразно представената информация и документация, таксационните показатели характеризиращи насажденията в имотите са както следва:
• за насаждението, формиращо имот с номер 091002 в землището на с. Сушица (част от отдел, подотдел 104 „п1“): иглолистно семенно насаждение със състав черен бор 8, зимен дъб 1, бук 1 на възраст 90 години за черния бор и 70 години за зимния дъб и бука, пълнота – 0.7, средна височина – съответно 22, 17 и 19 м, среден диаметър – съответно 38, 34 и 42 см, бонитет – съответно 2, 3, 2. Насаждението попада в стопански клас „Черборов високобонитетен“. Наличен е семенен подраст със състав черен бор 8, бук 1, зимен дъб 1 на възраст 20 години, на повече от 50% от площта. В насаждението преди повече от 30 години е извършван смолодобив;
• за насаждението, формиращо имот с номер 091004 в землището на с. Сушица (отдел, подотдел 104 „ф1“): иглолистно семенно насаждение със състав черен бор 10 на възраст 100 години и единично участие на бук, пълнота – 0.6, средна височина – 22 м, среден диаметър – 42 см, бонитет – 2. Насаждението попада в стопански клас „Черборов високобонитетен“. Наличен е семенен подраст със състав зимен дъб 6, бук 2, черен бор 2 на възраст 20 години, на площ 60-70%. В насаждението преди повече от 30 години е извършван смолодобив;
• за насаждението, формиращо имот с номер 095001 в землището на с. Сушица (част в размер на 37.000 дка от отдел, подотдел 120 „в“): широколистно семенно насаждение със състав бук 10 на възраст 110 години и единично участие на черен бор, воден габър, зимен дъб и явор, пълнота – 0.8, средна височина – 24 м, среден диаметър – 38 см, бонитет – 2. Насаждението попада в стопански клас „Буков високобонитетен“. Наличен е семенен подраст със състав бук 8, воден габър 2 на възраст 40 години, пълнота – 0.2, височина – съответно 12 и 8 м, диаметър – съответно – 10 и 8 см. До момента на някои места е извеждана отгледна сеч. В насаждението не са налични повреди причинени от биотични и абиотични фактори;
• за насаждението, формиращо имот с номер 095001 в землището на с. Сушица (отдел, подотдел 120 „г“): широколистно издънково насаждение със състав бук 8, воден габър 2 на възраст 15 години и единично участие на зимен дъб и габър, пълнота – 1.0, средна височина – съответно 8 и 8 м, среден диаметър – съответно 7 и 6 см, бонитет – съответно 2, 2. Насаждението попада в стопански клас „Буков средно- и нискобонитетен “.
С горскостопанската програма се предвижда за период от 10 години да се изпълнят следните горскостопански мероприятия:
 за насаждението, формиращо имот с номер 091002 в землището на с. Сушица: извеждане на постепенно-котловинна сеч с интензивност 30% съобразно установения турнус за сеч и състоянието на насаждението с цел създаване на по-добри условия за възобновяване на черния бор. Предвидения обем на ползване е в размер на 182 куб. м без клони или 213 куб. м с клони;
 за насаждението, формиращо имот с номер 095001 в землището на с. Сушица: извеждане на постепенно-котловинна сеч с интензивност 30% съобразно установения турнус за сеч и състоянието на насаждението с цел създаване на по-добри условия за възобновяване на черния бор. Предвидения обем на ползване е в размер на 85 куб. м без клони или 100 куб. м с клони;
 за насажденията, формиращи имот с номер 095001 в землището на с. Сушица както следва:
 в частта от отдел, подотдел 120 „в“: извеждане на отгледна сеч – прочистка с интензивност 15% с цел трансформиране на хомогенната структура в хетерогенна. Предвидения обем на ползване е в размер на 120 куб. м без клони или 140 куб. м с клони;
 в частта от отдел, подотдел 120 „г“: извеждане на отгледна сеч – пробирка с интензивност 10% с цел регулиране произхода и състава на насаждението. Предвидения обем на ползване е в размер на 5 куб. м без клони или 6 куб. м с клони.
С горскостопанската програма не се предвиждат възобновителни, противопожарни и ловностопански мероприятия, както и изграждане на временни извозни пътища. Предвидените дейности не са свързани с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имотите.
От извършената проверка по отношение местоположението на имотите предмет на горскостопанската програма спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че същите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попадат в границите на една защитена зона, а именно: защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г., изм. и доп.).
При направения пространствен анализ в ГИС среда е установено, че имоти с номера 091002 и 091004 в землището на с. Сушица попадат в границите на природно местообитание 9530 – Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“, като се засягат 30.000 дка или около 0.183% от общата площ на разпространението му в зоната, а част в размер на 37.000 дка от имот с номер 095001 попада в границите на природно местообитание 9130 - Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, предмет на опазване в защитената зона, като засяга около 0.078% от площта на разпространението му в зоната.
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с горскостопанската програма дейности, както и обстоятелствата, че същите са съобразени с утвърдената от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите „Система от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания“, включени в Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, с осъществяването им не се създават условия и предпоставки за унищожаване и/или увреждане и трансформация на засегнатите природни местообитания, не се очаква пряко или косвено унищожаване и/или увреждане на местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“, както и за създаване на трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявената „Горскостопанска програма за поземлени имоти с номера 091002, 091004 и 095001 по картата на възстановената собственост за землището на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград – собственост на наследниците на Иван Ефтимов Тупавичарски“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася само за заявените параметри на гореописаната горскостопанска програма и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на гореописаната горскостопанска програма или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.