Съдържание

Посетители

В момента има 395  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1085/2016

„Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.36.122 в местност „Река Бистрица – Ш.107“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „обекти за търговия и хранене, и спортни игрища“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3866/25.10.2016 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания проект за ПУП-ПЗ, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС“, Ви уведомяваме следното:
Проектът за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.36.122 в местност „Река Бистрица – Ш.107“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „обекти за търговия и хранене, и спортни игрища“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съобразено с представената информация проектът за ПУП-ПЗ е изработен въз основа на Решение на Общински съвет – Благоевград № 150 по Протокол № 7/26.02.2016 г., с което е и указано, че плана попада в устройствена зона „Ок“ с определени устройствени показатели: височина на застрояване – до 10.00 м; максимална стойност на Кинт. – 1.5; плътност на застрояване – максимум 30%; плътност на озеленяване – максимална зелена площ – максимум 50%.
В обхвата на плана е включен поземлен имот с идентификатор 04279.36.122 в местност „Река Бистрица – Ш.107“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с площ 4681 кв. м и начин на трайно ползване „нива“. Основната цел на плана е промяна на предназначението на имота и определяне на конкретно предназначение за „обекти за търговия и хранене, и спортни игрища“. С плана се предвижда в имота да бъдат изградени 3 бр. игрища за футбол с размери 22 м/40 м. Захранването с електроенергия и вода за питейно-битови нужди, както и заустването на формираните битови отпадъчни води е предвидено да се осъществи от съседен имот с идентификатор 04279.36.72 по КККР на гр. Благоевград, собственост на възложителя.
В имот с идентификатор 04279.36.72 по КККР на гр. Благоевград е отпочнато строителство на инвестиционно предложение „Изграждане на спортни площадки – игрища за футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, съблекални, обслужващи помещения, санитарни възли в поземлен имот с идентификатор 04279.36.72 по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ въз основа на издадено Разрешение за стоеж от главния архитект на община Благоевград № 299/02.09.2016 г.
За инвестиционно предложение „Изграждане на спортни площадки – игрища за футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, съблекални, обслужващи помещения, санитарни възли в поземлен имот с идентификатор 04279.36.72 по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), чрез която е проведена и процедурата по оценка са съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони в съответствие с разпоредбите на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие поднормативната уредба към него. С Решение №БД-12-ПР/2012 г. от 13.03.2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда директорът на РИОСВ – Благоевград се е произнесъл да не се извърша ОВОС.
От извършената проверка по отношение на местоположението на имота предмет на плана спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие се установи, че същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните три защитени зони:
 защитена зона BG0002107 „Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.);
 защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.);
 защитена зона BG0001023 „Орановски пролом - Лещко” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.).
Предвид гореизложеното, не са налични данни, че с ПУП-ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не са налични основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането му, поради което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с така заявения ПУП дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването му не се засягат защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в защитените зони, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.36.122 в местност „Река Бистрица – Ш.107“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „обекти за търговия и хранене, и спортни игрища“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените параметри и предвиждания на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на плана, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.