Съдържание

Посетители

В момента има 155  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1082/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-396, кв.2 по плана на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4300/28.11.2016 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-396, кв.2 по плана на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда в УПИ I-396, кв.2 с площ 996 кв.м по плана на с. Рилци, община Благоевград да бъде изградена жилищна сграда. Сградата ще бъде на един етаж със застроена площ около 130 кв.м.
Електрозахранването на имота ще се осъществи, чрез изграждане на подземно кабелно отклонение с дължина около 10 м. Водоснабдяването ще се осъществи от съществуващо водопроводно отклонение в имота. Отпадните води ще се заустват в канализация. Имотът граничи със съществуваща улица
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС
Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени две защитени зони, а именно: защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 102/2008 г.) и BG0002107 „Бобошево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 104/2008 г.) .
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявените с инвестиционното предложение дейности, както и че при реализирането им не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания и популации на видовете птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава трайна преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-396, кв.2 по плана на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.